Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. októbra 2010 - Cerafogli/Európska centrálna banka

(vec F-84/08)1

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Žaloba na náhradu škody smerujúca k náhrade škody vyplývajúcej priamo z údajnej protiprávnosti podmienok zamestnania a z pracovných pravidiel pre zamestnancov - Nepríslušnosť súdu Spoločenstva - Oslobodenie od služby z dôvodu zastupovania zamestnancov - Neprípustnosť - Neprispôsobenie pracovnej záťaži - Nesprávny postup)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: F. Malfrère a N. Urban, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Zaviazanie ECB na zaplatenie náhrady škody, ktorá bola údajne spôsobená žalobkyni na základe diskriminácie spojenej s jej odborovou činnosťou

Výrok rozsudku

1.    Európska centrálna banka je povinná zaplatiť M. Cerafogliovej sumu vo výške 5000 eur.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európska centrálna banka znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tretinu trov konania vynaložených M. Cerafogliovou.

4.    M. Cerafogli znáša dve tretiny svojich vlastných trov konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 327, 20.12.2008, s. 43.