Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

11 юни 2009 година

Дело F-81/08

Zoe Ketselidou

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Жалба — Решение на общностна юрисдикция — Съществено ново обстоятелство — Липса“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ за отмяна на решението на Комисията от 10 януари 2008 г., с което се отхвърля искането на г‑жа Ketselidou за повторно изчисляване на осигурителния ѝ стаж след прехвърлянето към общностната схема на актюерската равностойност на пенсионните ѝ права, придобити в Гърция

Решение: Отхвърля жалбата като явно неоснователна. Осъжда жалбоподателката да понесе всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Срокове — Преразглеждане на административно решение, което е станало окончателно

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Срокове — Погасяване — Възобновяване — Условие — Ново обстоятелство

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Наличието на ново и съществено обстоятелство може да обоснове подаването на искане за преразглеждане на решение, което е станало окончателно, след изтичане на сроковете за обжалване. Съответното обстоятелство трябва да може съществено да измени положението на лицето, което иска преразглеждане на решението. Освен това съответното лице трябва да подаде административното си искане в разумен срок. Интересът на лицето да иска съобразяване на административното му положение с нова правна уредба трябва всъщност да бъде в съответствие с изискването за правна сигурност.

(вж. точки 32—36)

Позоваване на:

Съд — 26 септември 1985 г., Valentini/Комисия, 231/84, Recueil, стр. 3027, точка 14; 13 ноември 1986 г., Becker/Комисия, 232/85, Recueil, стр. 3401, точка 10

Първоинстанционен съд — 22 септември 1994 г., Carrer и др./Съд, T‑495/93, Recueil FP, стр. I‑A‑201 и II‑651, точка 20; 25 март 1998 г., Koopman/Комисия, T‑202/97, Recueil FP, стр. I‑A‑163 и II‑511, точка 24; 14 юли 1998 г., Lebedef/Комисия, T‑42/97, Recueil FP, стр. I‑A‑371 и II‑1071, точка 25; 7 февруари 2001 г., Inpesca/Комисия, T‑186/98, Recueil, стр. II‑557, точка 51

Съд на публичната служба — 16 януари 2007 г., Genette/Комисия, F‑92/05, Сборник FP, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 62

2.      Установяването с решение на общностна юрисдикция на обстоятелството, че дадено общо административно решение е в нарушение на Правилника за длъжностните лица, не би могло да представлява по отношение на длъжностните лица, които не са използвали своевременно предоставените от Правилника възможности за обжалване, ново обстоятелство, обосноваващо подаване на искане за преразглеждане на засягащи ги индивидуални решения на органа по назначаването.

(вж. точка 47)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 11 юли 1997 г., Chauvin/Комисия, T‑16/97, Recueil FP, стр. I‑A‑237 и II‑681, точки 39—45; 9 февруари 2000 г., Gómez de la Cruz Talegón/Комисия, T‑165/97, Recueil FP, стр. I‑A‑19 и II‑79, точка 51