Language of document : ECLI:EU:F:2009:59

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 11. júna 2009

Vec F‑81/08

Zoe Ketselidou

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Žaloba – Rozsudok súdu Spoločenstva – Nová podstatná skutočnosť – Neexistencia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou Z. Ketselidou navrhuje zrušenie rozhodnutia Komisie z 10. januára 2008, ktorým bola zamietnutá jej žiadosť o nový výpočet odpracovaných rokov na účely dôchodku vyplývajúcich z prevodu poistno‑matematického ekvivalentu dôchodkových práv, ktoré nadobudla v Grécku, do systému Spoločenstva

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne nedôvodná. Žalobkyňa je povinná nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Lehoty – Preskúmanie administratívneho rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Preklúzia – Opätovné otvorenie – Podmienka – Nová skutočnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      Existencia novej a podstatnej skutočnosti môže odôvodniť podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia, ktoré už nadobudlo právoplatnosť po uplynutí lehôt na podanie žaloby. Daná skutočnosť musí byť spôsobilá zmeniť podstatným spôsobom situáciu osoby, ktorá sa domáha preskúmania takého rozhodnutia. Dotknutá osoba je navyše povinná podať svoju administratívnu žiadosť v primeranej lehote. Záujem, ktorý má táto osoba na tom, aby sa jej administratívne postavenie prispôsobilo novej právnej úprave, treba totiž uviesť do rovnováhy s požiadavkou právnej istoty.

(pozri body 32 – 36)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. septembra 1985, Valentini/Komisia, 231/84, Zb. s. 3027, bod 14; 13. novembra 1986, Becker/Komisia, 232/85, Zb. s. 3401, bod 10

Súd prvého stupňa: 22. septembra 1994, Carrer a i./Súdny dvor, T‑495/93, Zb. VS s. I‑A‑201, II‑651, bod 20; 25. marca 1998, Koopman/Komisia, T‑202/97, Zb. VS s. I‑A‑163, II‑511, bod 24; 14. júla 1998, Lebedef/Komisia, T‑42/97, Zb. VS s. I‑A‑371, II‑1071, bod 25; 7. februára 2001, Inpesca/Komisia, T‑186/98, Zb. s. II‑557, bod 51

Súd pre verejnú službu: 16. januára 2007, Genette/Komisia, F‑92/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑1, II‑A‑1‑1, bod 62

2.      Skutočnosť, že súd Spoločenstva v rozsudku konštatuje, že všeobecne záväzné administratívne rozhodnutie porušuje služobný poriadok, nemôže pre úradníkov, ktorí včas nevyužili možnosti právnych prostriedkov ponúkané služobným poriadkom, predstavovať novú skutočnosť odôvodňujúcu podanie žiadosti o preskúmanie individuálnych rozhodnutí prijatých menovacím orgánom, ktoré sa ich týkajú.

(pozri bod 47)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 11. júla 1997, Chauvin/Komisia, T‑16/97, Zb. VS s. I‑A‑237, II‑681, body 39 až 45; 9. februára 2000, Gómez de la Cruz Talegón/Komisia, T‑165/97, Zb. VS s. I‑A‑19, II‑79, bod 51