Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 6. července 2021 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 21. dubna 2021 ve věci T-322/19, El-Qaddafi v. Rada

(Věc C-413/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Rada Evropské unie (zástupci: V. Piessevaux, M. Bishop, zmocněnci)

Další účastnice řízení: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

Návrhová žádání

Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek Tribunálu;

vydal konečné rozhodnutí o otázkách, které jsou předmětem projednávaného kasačního opravného prostředku, a zamítl žalobu podanou žalobkyní

a

uložil žalobkyni náhradu nákladů tohoto řízení a řízení ve věci T-322/19.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Rada tvrdí, že Tribunál v napadeném rozsudku ve věci T-322/19 pochybil v následujících bodech:

první důvod kasačního opravného prostředku: porušení článku 47 Listiny základních práv Evropské unie a článku 36 statutu Soudního dvora, ve spojení s jeho čl. 53 odst. 1, a nesprávný výklad rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/13331 ;

druhý důvod kasačního opravného prostředku: nesprávný výklad čl. 8 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 rozhodnutí Rady 2015/1333 a čl. 6 odst. 1 nařízení Rady 2016/442 ;

třetí důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál zkreslil argumenty Rady, porušil zásadu, že vyjádření musí být vykládána v souladu s jejich skutečným zněním, nesprávně vyložil rozhodnutí Rady 2015/1333 a nařízení Rady 2016/44 a porušil článek 47 Listiny základních práv Evropské unie;

čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál zkreslil důkazy, porušil zásadu, že dokumenty a vyjádření musí být vykládány v souladu s jejich skutečným zněním, porušil článek 36 statutu Soudního dvora, ve spojení s jeho čl. 53 odst. 1, a porušil článek 263 SFEU a článek 47 Listiny základních práv.

____________

1 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (Úř. věst. 2015, L 206, s. 34).

2 Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011 (Úř. věst. 2016, L 12, s. 1).