Language of document :

Euroopa Liidu Nõukogu 6. juulil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 21. aprilli 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-322/19, El-Qadaffi versus nõukogu

(kohtuasi C-413/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: V. Piessevaux, M. Bishop)

Teine menetlusosaline: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud Üldkohtu otsus;

teha lõplik otsus käesoleva apellatsioonkaebuse esemesks olevates küsimustes ja jätta hageja hagi rahuldamata;

ning

mõista hagejalt välja käesolevas apellatsioonimenetluses ja kohtuasjas T-322/19 tekkinud kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Nõukogu väidab, et Üldkohus on vaidlustatud kohtuasjas T-322/19 rikkunud õigusnorme, järgmistel põhjendustel:

apellatsioonkaebuse esimene väide, et on rikutud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 ja artiklit 36 koostoimes Euroopa Kohtu põhikirja artikli 53 esimese lõiguga ning tõlgendatud valesti nõukogu otsust (ÜVJP) 2015/13331 ;

apellatsioonkaebuse teine väide, et on valesti tõlgendatud nõukogu otsuse 2015/1333 artikli 8 lõiget 1 ja artikli 9 lõiget 1 ning nõukogu määruse 2016/442 artikli 6 lõiget 1;

apellatsioonkaebuse kolmas väide, et Üldkohus on moonutanud nõukogu argumente, rikkunud seisukohtade usaldusväärsuse põhimõtet, valesti tõlgendanud nõukogu otsust 2015/1333 ja nõukogu määrust 2016/44 ning rikkunud ELi põhiõiguste harta artiklit 47;

apellatsioonkaebuse neljas väide, et Üldkohus on moonutanud tõendeid, rikkunud menetlusdokumentide ja seisukohtade usaldusväärsuse põhimõtet, rikkunud Euroopa Kohtu põhikirja artiklit 36 koostoimes artikli 53 esimese lõiguga ning rikkunud ELTL artiklit 263 ja põhiõiguste harta artiklit 47.

____________

1 Nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2011/137/ÜVJP (ELT 2015, L 206, lk 34).

2 Nõukogu 18. jaanuari 2016. aasta määrus (EL) 2016/44, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 204/2011 (ELT 2016, L 12, lk 1).