Language of document :

Žaloba podaná dne 30. srpna 2013 – Xellia Pharmaceuticals a Zoetis Products v. Komise

(Věc T-471/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Xellia Pharmaceuticals ApS (Kodaň, Dánsko) a Zoetis Products, LLC (New Jersey, Spojené státy) (zástupce: D. Hull, solicitor)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil čl. 1 odst. 3, čl. 2 odst. 3 a článek 3 rozhodnutí Komise C(2013) 3803 final ze dne 19. června 2013 (COMP/39229 – Lundbeck) v rozsahu, v němž se týkají žalobkyň; nebo

podpůrně, prohlásil čl. 1 odst. 3 rozhodnutí za částečně neplatný a snížil uloženou pokutu; a

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně osm žalobních důvodů.

První žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení spočívajícího v závěru, že omezení stanovená v dohodě o smírném řešení přesahují rozsah patentů společnosti Lundbeck.

Druhý žalobní důvod vychází z nesprávného právního posouzení spočívajícího v použití nesprávného právního kritéria pro zjištění, zda je společnost Alpharma potenciálním konkurentem, a ze zjevně nesprávného posouzení spočívajícího v závěru, že Alpharma je potenciální konkurent.

Třetí žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení spočívajícího v závěru, že dohoda o smírném řešení představuje jednání, jehož účelem je omezení hospodářské soutěže.

Čtvrtý žalobní důvod vychází z nesprávného právního posouzení spočívajícího v závěru, že došlo k omezení hospodářské soutěže podle článku 101 SFEU, ačkoli dohoda o smírném řešení je pouhým vyjádřením výluk podle patentů společnosti Lundbeck, u nichž z právního hlediska musí existovat domněnka platnosti.Pátý žalobní důvod vychází z porušení práva žalobkyň na obhajobu spočívajícího v tom, že (i) informace o vyšetřování a (ii) zvláštní námitky Komise jim byly oznámeny opožděně.Šestý žalobní důvod vychází z porušení zásady nediskriminace spočívajícího v tom, že rozhodnutí bylo doručeno společnosti Zoetis.Sedmý žalobní důvod vychází z nesprávného právního posouzení při výpočtu pokuty, při němž nebyla zohledněna omezená závažnost údajného protiprávního jednání, a ze zjevně nesprávného posouzení spočívajícího ve stanovení pokuty úměrně vyšší pokutě uložené společnosti Lundbeck a v nezohlednění nejednoznačnosti právního předpisu, nízké závažnosti protiprávního jednání a zeměpisného rozsahu.Osmý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávného posouzení spočívajícího v tom, že vůči společnosti A.L. Industrier byla použita horní hranice ukládané pokuty ve výši 10 % jejího obratu dosaženého v roce 2011, a nikoli jejího obratu dosaženého v roce 2012, který byl zřetelně vyšší, v důsledku čehož musí žalobkyně uhradit vyšší

podíl na pokutě.