Language of document :

7. augustil 2013 esitatud hagi – Xellia Pharmaceuticals ja Zoetis Products versus komisjon

(Kohtuasi T-471/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Xellia Pharmaceuticals ApS (Kopenhaagen, Taani) ja Zoetis Products, LLC (New Jersey, Ühendriigid) (esindajad: solicitor D. Hull)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 19. juuni 2013. aasta otsuse C(2013) 3803 final (juhtum COMP/39226 – Lundbeck) artikli 1 lõige 3, artikli 2 lõige 3 ning artikkel 3 osas, milles need puudutavad hagejaid; või

teise võimalusena tunnistada otsuse artikli 1 lõige 3 osaliselt tühiseks ja vähendada määratud trahvi summat; ja

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaheksa väidet.

Esimene väide, et tehtud on ilmne hindamisviga, kuna otsuses on leitud, et kompromisskokkulepetes ette nähtud piirangud ületavad Lundbecki patentide ulatuse.

Teine väide, et selle kindlakstegemisel, kas Alpharma oli tegelik konkurent, kasutati valesid õiguslikke kriteeriume, ning et tehtud on ilmne hindamisviga küsimuses, kas Alpharma oli potentsiaalne konkurent.

Kolmas väide, et tehtud on ilmne hindamisviga seoses järeldusega, et kompromisskokkulepe kujutas endast „eesmärgil põhinevat” piirangut.

Neljas väide, et rikutud on õigusnormi seoses sellega, et konkurentsi piiramine ELTL artikli 101 tähenduses tuvastati olenemata asjaolust, et kompromisskokkulepe vastas Lundbecki patentidest tulenevate ainuõiguste ulatusele, nende patentide kehtivust tuleb aga vastavalt seadusele eeldada.

Viies väide, et rikutud on hagejate kaitseõigusi, kuna neid teavitati hilinenult (i) uurimise toimumisest ja (ii) komisjoni konkreetsetest vastuväidetest.

Kuues väide, et rikutud on diskrimineerimiskeelu põhimõtet, kuna otsus saadeti Zoetisele.

Seitsmes väide, et trahvi arvutamisel on rikutud õigusnormi, kuna seejuures ei võetud arvesse väidetava rikkumise piiratud raskust ning tehti ilmne hindamisviga, määrates kõrgema trahvi, kui määrati Lundbeckile, ja jäeti arvesse võtmata õiguslik ebaselgus, rikkumise vähene raskus ja geograafiline ulatus.

Kaheksas väide, et tehtud on ilmne hindamisviga, kohaldades A.L. Industrier’ile 10% trahvimäära lähtuvalt tema 2011. aasta käibest tema tunduvalt suurema 2012. aasta käibe asemel, sundides seeläbi hagejaid tasuma proportsionaalselt suuremat trahvi.