Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 8. septembra 2016 – Xellia Pharmaceuticals a Alpharma/Komisia

(vec T-471/13)1

(„Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s antidepresívnymi liekmi obsahujúcimi účinnú farmaceutickú látku citalopram – Pojem obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu – Potenciálna hospodárska súťaž – Generické lieky – Prekážky vstupu na trh z dôvodu existencie patentov – Dohoda uzatvorená medzi majiteľom patentov a podnikom vyrábajúcim generické lieky – Dĺžka vyšetrovania Komisiou – Právo na obranu – Pokuty – Právna istota – Zásada zákonnosti trestov“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Xellia Pharmaceuticals ApS (Kodaň, Dánsko) a Alpharma, LLC, predtým Zoetis Products LLC (Florham Park, New Jersey, Spojené štáty) (v zastúpení: D. Hull, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Castilla Contreras a B. Mongin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Rayment, barrister)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2013) 3803 final z 19. júna 2013, ktoré sa týka konania podľa článku 101 [ZFEÚ] a článku 53 Dohody o EHP (vec AT.39226 – Lundbeck), a návrh na zníženie výšky pokuty, ktorá bola týmto rozhodnutím žalobkyniam uložená

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Xellia Pharmaceuticals ApS a Alpharma LLC sú povinné nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 325, 9.11.2013.