Language of document :

Tribunalens dom av den 8 september 2016 – Xellia Pharmaceuticals och Alpharma mot kommissionen

(Mål T-471/13)(1 )

(”Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för antidepressiva mediciner som innehåller det verksamma ämnet citalopram – Begreppet konkurrensbegränsning genom syfte – Potentiell konkurrens – Generiska läkemedel – Hinder för insläppande på marknaden som en följd av befintliga patent – Avtal som ingåtts mellan en patentinnehavare och ett företag som tillhandahåller generiska läkemedel – Kommissionens utrednings varaktighet – Rätten till försvar – Böter – Rättssäkerhet – Den straffrättsliga legalitetsprincipen”)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Xellia Pharmaceuticals ApS (Köpenhamn, Danmark) och Alpharma, LLC, tidigare Zoetis Products LLC (Florham Park, New Jersey, Förenta staterna) (ombud: Solicitor D. Hull)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castilla Contreras, B. Mongin, biträdda av barrister B. Rayment)

Saken

Delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C (2013) 3803 final av den 19 juni 2013, avseende ett förfarande för tillämpning av artikel 101 [FEUF] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende AT/39226 – Lundbeck) och begäran om nedsättning av det bötesbelopp som sökandena påförts genom det beslutet.

Domslut

Talan ogillas.

Xellia Pharmaceuticals ApS och Alpharma LLC ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 325, 9.11.2013.