Language of document : ECLI:EU:T:2016:460

Rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 8. září 2016 – Xellia Pharmaceuticals a Alpharma v. Komise

(Věc T-471/13)

„Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh s antidepresivními léčivy obsahujícími účinnou složku citalopram – Pojem omezení hospodářské soutěže na základě účelu – Potenciální hospodářská soutěž – Generická léčiva – Překážky vstupu na trh způsobené existencí patentů – Dohody uzavřené mezi majitelem patentů a společností zabývající se generickými léčivy – Délka trvání šetření Komise – Právo na obhajobu – Pokuty – Právní jistota – Zásada legality trestů“

1.                     Kartelové dohody – Narušení hospodářské soutěže – Potenciální hospodářská soutěž – Skutečná a konkrétní možnost podniku působícího v oblasti generických léčivých přípravků vstoupit s rizikem na trh s léčivými přípravky chráněnými patenty – Dohoda uzavřená mezi majitelem patentů a podniky působícími v oblasti generických léčivých přípravků, která může zabránit tomuto vstupu – Omezení potenciální hospodářské soutěže (Článek 101 odst. 1 SFEU) (viz body 59–65, 146–148, 307, 342)

2.                     Hospodářská soutěž – Správní řízení – Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje protiprávní jednání – Povinnost Komise předložit důkaz protiprávního jednání a doby jeho trvání – Dosah důkazního břemene – Stupeň přesnosti vyžadovaný u důkazů použitých Komisí – Soubor nepřímých důkazů – Presumpce neviny – Použitelnost – Důkazní povinnosti podniků zpochybňujících existenci protiprávního jednání – Soudní přezkum – Rozsah (Článek 101 odst. 1 SFEU a článek 263 SFEU; nařízení Rady č. 1/2003, článek 2) (viz body 66–74, 111)

3.                     Kartelové dohody – Narušení hospodářské soutěže – Dohody o smírném řešení sporu v oblasti patentů – Dohoda uzavřená mezi původním výrobcem originálního léčiva a podnikem působícím v oblasti generických léčivých přípravků – Nejvýnosnější či nejméně rizikové řešení pro dotčený podnik – Cíl zmírnit účinky příliš nevýhodných právních předpisů – Neexistence dopadu na protiprávnost těchto dohod (Článek 101 odst. 1 SFEU) (viz body 124, 135)

4.                     Kartelové dohody – Narušení hospodářské soutěže – Kritéria pro posouzení – Znění a cíl kartelové dohody, jakož i hospodářský a právní kontext jejího průběhu – Rozlišování mezi jednáními protiprávními svým účelem a jednáními protiprávními svým důsledkem – Úmysl účastníků dohody omezit hospodářskou soutěž – Kritérium, které není nezbytné – Jednání, které je svým účelem protiprávní – Dostatečný stupeň škodlivosti – Kritéria pro posouzení (Článek 101 odst. 1 SFEU) (viz body 251–257, 270–273, 308, 309, 319, 326)

5.                     Kartelové dohody – Zákaz – Porušení – Dohody o smírném řešení sporu v oblasti patentů – Dohoda uzavřená mezi původním výrobcem originálního léčiva a podnikem působícím v oblasti generických léčivých přípravků – Zpětné platby, které jsou nepřiměřené a jejichž cílem je vyloučení konkurentů z trhu – Nepřípustnost (Článek 101 odst. 1 SFEU) (viz body 263, 267, 315–317, 277, 280–281, 308)

6.                     Hospodářská soutěž – Správní řízení – Povinnosti Komise – Dodržení přiměřené lhůty – Zrušení rozhodnutí konstatujícího protiprávní jednání z důvodu nepřiměřené délky řízení – Podmínka – Porušení práva dotyčných podniků na obhajobu – Posouzení s ohledem na celé řízení (Článek 101 SFEU; nařízení Rady č. 1/2003, článek 2) (viz body 353–357, 364)

7.                     Hospodářská soutěž – Správní řízení – Dodržování práva na obhajobu – Nepřiměřená délka správního řízení – Ztráta důkazů relevantních pro účely výkonu práva na obhajobu – Důkazní břemeno – Povinnosti podniku jednajícího s řádnou péčí (Článek 101 SFEU; nařízení Rady č. 1/2003, článek 2) (viz bod 358)

8.                     Hospodářská soutěž – Správní řízení – Promlčení v oblasti pokut – Počátek – Jediné a trvající protiprávní jednání (Článek 101 SFEU; nařízení Rady č. 1/2003, článek 25) (viz bod 363)

9.                     Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Stanovení – Posuzovací pravomoc Komise – Soudní přezkum – Pravomoc unijního soudu přezkoumat věc v plné jurisdikci – Rozsah – Snížení z důvodu nepřiměřené délky řízení – Zohlednění všech okolností projednávaného případu (Články 101 SFEU a 261 SFEU; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 1 a článek 31) (viz body 373–376)

10.                     Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Stanovení – Posuzovací pravomoc Komise – Meze – Dodržení zásady rovného zacházení – Odpovědnost mateřských společností a prostřednických mateřských společností za protiprávní jednání jejich dceřiných společností – Uplatnění zásady – Neexistence srovnatelných situací (Článek 101 SFEU; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2) (viz body 380–386)

11.                     Hospodářská soutěž – Unijní pravidla – Porušení – Úmyslné uskutečnění nebo nedbalost – Pojem – Podnik, který nemůže nevědět o protisoutěžní povaze svého jednání – Dohoda uzavřená mezi původním výrobcem originálního léčiva a podnikem působícím v oblasti generických léčivých přípravků – Zpětné platby, které jsou nepřiměřené a jejichž cílem je vyloučení konkurentů z trhu – Zahrnutí (Článek 101 SFEU; Listina základních práv Evropské unie, článek 47; nařízení Rady č. 1/2003, článek 5 a čl. 23 odst. 2) (viz body 403–405)

12.                     Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Určení – Maximální výše – Výpočet s ohledem na obrat dosažený za hospodářský rok předcházející datu uložení pokuty (Článek 101 SFEU; nařízení Rady č. 1/2003, čl. 23 odst. 2 druhý pododstavec) (viz body 447–449, 458)

Předmět

Návrh na částečné zrušení rozhodnutí Komise C (2013) 3803 final ze dne 19. června 2013 v řízení podle článku 101 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc AT/39226 – Lundbeck) a návrh na snížení pokuty, která byla žalobkyním tímto rozhodnutím uložena.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnostem Xellia Pharmaceuticals ApS a Alpharma LLC se ukládá náhrada nákladů řízení.