Language of document : ECLI:EU:T:2016:460

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 8.9.2016 –
Xellia Pharmaceuticals ja Alpharma vastaan komissio

(asia T-471/13)

Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Sitalopraamia vaikuttavana aineena sisältävien masennuslääkkeiden markkinat – Tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen käsite – Potentiaalinen kilpailu – Geneeriset lääkkeet – Patenteista johtuvat markkinoille pääsyn esteet – Patenttien haltijan ja rinnakkaisvalmistajan välillä tehty sopimus – Komission tutkimuksen kesto – Puolustautumisoikeudet – Sakot – Oikeusvarmuus – Seuraamusten lainmukaisuuden periaate

1.                     Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kilpailua rajoittava vaikutus – Potentiaalinen kilpailu – Rinnakkaisvalmistajan tosiasiallinen ja konkreettinen mahdollisuus ottaa riski ja päästä sellaisille markkinoille, joilla on patenteilla suojattuja lääkkeitä – Patentin haltijan ja rinnakkaisvalmistajan välillä tehty sopimus, joka saattaa estää tämän markkinoille pääsyn – Potentiaalisen kilpailun rajoitus (SEUT 101 artiklan 1 kohta) (ks. 59–65, 146–148, 307 ja 342 kohta)

2.                     Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Komission päätös, jossa todetaan kilpailusääntöjen rikkominen – Komission on näytettävä toteen rikkominen ja sen kesto – Todistustaakan laajuus – Komission todisteilta edellytetty täsmällisyys – Todisteiden kokonaisuus – Syyttömyysolettama – Soveltuvuus – Kilpailusääntöjen rikkomisen kiistävien yritysten todistusvelvollisuudet – Tuomioistuinvalvonnan laajuus (SEUT 101 artiklan 1 kohta ja SEUT 263 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 2 artikla) (ks. 66–74 ja 111 kohta)

3.                     Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kilpailua rajoittava vaikutus – Sovintoratkaisut patenttien alalla – Alkuperäisiä lääkkeitä valmistavan laboratorion ja rinnakkaisvalmistajan välillä tehty sopimus – Kyseisille yrityksille kannattavin tai riskittömin ratkaisu – Liian epäsuotuisten oikeussääntöjen vaikutusten lievittämistä koskevalla tavoitteella ei ole vaikutusta näiden sopimusten sääntöjenvastaisuuteen (SEUT 101 artiklan 1 kohta) (ks. 124 ja 135 kohta)

4.                     Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kilpailua rajoittava vaikutus – Arviointiperusteet – Kartellin kohde ja tarkoitus sekä sen kehittymisen taloudellinen ja oikeudellinen asiayhteys – Eron tekeminen tarkoitukseen ja vaikutukseen perustuvien kilpailunrajoitusten välillä – Sopimuksen osapuolten aikomus rajoittaa kilpailua – Edellytys, joka ei ole välttämätön – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Riittävä vahingollisuus – Arviointiperusteet (SEUT 101 artiklan 1 kohta) (ks. 251–257, 270–273, 308, 309, 319 ja 326 kohta)

5.                     Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Kielto – Rikkominen – Sovintoratkaisut patenttien alalla – Alkuperäisiä lääkkeitä valmistavan laboratorion ja rinnakkaisvalmistajan välillä tehty sopimus – Käänteisiä maksuja, jotka ovat suhteettomia ja joihin liittyy kilpailijoiden sulkeminen pois markkinoilta, ei voida hyväksyä (SEUT 101 artiklan 1 kohta) (ks. 263, 267, 315–317, 277, 280–281 ja 308 kohta)

6.                     Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Komission velvollisuudet – Kohtuullisen ajan noudattaminen – Päätöksen, jossa rikkominen todetaan, kumoaminen menettelyn liiallisen keston vuoksi – Edellytys – Kyseessä olevien yritysten puolustautumisoikeuksien loukkaaminen – Arviointi koko menettelyn osalta (SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 2 artikla) (ks. 353–357 ja 364 kohta)

7.                     Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen – Hallinnollisen menettelyn liiallinen kesto – Puolustautumisoikeuksien käyttämisen kannalta merkityksellisten todisteiden katoaminen – Todistustaakka – Huolellisesti toimivan yrityksen velvollisuudet (SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 2 artikla) (ks. 358 kohta)

8.                     Kilpailu – Hallinnollinen menettely – Sakkojen vanheneminen – Alkamisajankohta – Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen (SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 25 artikla) (ks. 363 kohta)

9.                     Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Sakkojen suuruuden määrittäminen – Komission harkintavalta – Tuomioistuinvalvonta – Unionin tuomioistuinten täysi harkintavalta – Ulottuvuus – Vähentäminen menettelyn kohtuuttoman pitkän keston perusteella – Asian olosuhteiden kokonaisvaltainen huomioon ottaminen (SEUT 101 ja SEUT 261 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 1 kohta ja 31 artikla) (ks. 373–376 kohta)

10.                     Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Sakkojen suuruuden määrittäminen – Komission harkintavalta – Rajat – Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattaminen – Emoyhtiöiden ja välissä olevan alakonsernin emoyhtiöiden vastuu tytäryhtiöidensä rikkomisista – Periaatteen soveltaminen – Toisiinsa rinnastettavia tilanteita ei ole (SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta) (ks. 380–386 kohta)

11.                     Kilpailu – Unionin säännöt – Rikkominen – Rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus – Käsite – Yritys ei voi olla tietämätön toimintansa kilpailunvastaisuudesta – Alkuperäisiä lääkkeitä valmistavan laboratorion ja rinnakkaisvalmistajan välillä tehty sopimus – Käänteiset maksut, jotka ovat suhteettomia ja joihin liittyy kilpailijoiden sulkeminen pois markkinoilta – Rikkomista koskeva edellytys täyttyy (SEUT 101 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 5 artikla ja 23 artiklan 2 kohta) (ks. 403–405 kohta)

12.                     Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Sakkojen suuruuden määrittäminen – Enimmäismäärä – Laskeminen sakon asettamispäivää edeltäneen tilikauden liikevaihdon perusteella (SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan toinen alakohta) (ks. 447–449 ja 458 kohta)

Aihe

Vaatimus kumota osittain [SEUT] 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 19.6.2013 annettu komission päätös C(2013) 3803 final (asia AT/39226 – Lundbeck), ja vaatimus kantajille tämän päätöksen perusteella määrättyjen sakkojen määrän alentamisesta

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Xellia Pharmaceuticals ApS ja Alpharma LLC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.