Language of document : ECLI:EU:T:2016:460

A Törvényszék (kilencedik tanács) 2016. szeptember 8‑i ítélete –
Xellia Pharmaceuticals és Alpharma kontra Bizottság

(T‑471/13. sz. ügy)

„Verseny – Kartellek – A citalopram gyógyszer-hatóanyagot tartalmazó antidepresszáns gyógyszerek piaca – A cél szerinti versenykorlátozás fogalma – Potenciális verseny – Generikus gyógyszerek – A piacra jutás szabadalmak meglétéből fakadó akadályai – A szabadalmak jogosultja és egy generikusgyógyszer-gyártó vállalkozás közötti megállapodások – A Bizottság által folytatott vizsgálat időtartama – Védelemhez való jog – Bírságok – Jogbiztonság – A büntetések törvényességének elve”

1.                     Kartellek – Versenytorzítás – Potenciális verseny – A generikusgyógyszer-gyártó vállalkozás valós és konkrét lehetősége arra, hogy a szabadalmi oltalom alatt álló gyógyszerek jelenléte mellett kockáztassa a piacra lépést – A szabadalmak jogosultja és egy generikusgyógyszer-gyártó vállalkozás közötti megállapodás, amely megakadályozhatja e piacra lépést – A potenciális verseny korlátozása (EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés) (vö. 59–65., 146–148., 307. és 342. pont)

2.                     Verseny – Közigazgatási eljárás – Jogsértést megállapító bizottsági határozat – A jogsértés és időtartama bizonyításának a Bizottságra háruló terhe – A bizonyítási teher terjedelme – A Bizottság által elfogadott bizonyítékok esetében megkövetelt pontosság mértéke – Valószínűsítő körülmények csoportja – Az ártatlanság vélelme – Alkalmazhatóság – A jogsértés megtörténtét vitató vállalkozások bizonyítási kötelezettsége – Bírósági felülvizsgálat – Terjedelem (EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés, és EUMSZ 263. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 2. cikk) (vö. 66–74. és 111. pont)

3.                     Kartellek – Versenytorzítás – A szabadalmakkal kapcsolatos szóbeli egyezségek – Az originális terméket gyártó vállalat és a generikusgyógyszer-gyártó vállalkozás által kötött megállapodás – A szóban forgó vállalkozások számára a legkifizetődőbb vagy a legkevésbé kockázatos megoldás – A különösen hátrányos jogszabályok hatásának mérséklésére irányuló célkitűzés – E megállapodások jogellenes jellegére gyakorolt hatás hiánya (EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés) (vö. 124. és 135. pont)

4.                     Kartellek – Versenytorzítás – Értékelési szempontok – A kartell tartalma és célja, valamint kialakulásának gazdasági és jogi háttere – A cél és a hatás általi jogsértések megkülönböztetése – A megállapodásban részes feleknek a verseny korlátozására irányuló szándéka – Nem szükséges feltétel – Cél általi jogsértés – Elegendő károssági fok – Értékelési szempontok (EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés) (vö. 251–257., 270–273., 308., 309., 319. és 326. pont)

5.                     Kartellek – Tilalom – Jogsértések – A szabadalmakkal kapcsolatos egyezségek – Az originális terméket gyártó vállalat és a generikusgyógyszer-gyártó vállalkozás által kötött megállapodás – Aránytalan jellegű és a versenytársak piacról való kizárásával kombinált, fordított fizetések – Megengedhetetlenség (EUMSZ 101. cikk, (1) bekezdés) (vö. 263., 267., 315–317., 277., 280–281. és 308. pont)

6.                     Verseny – Közigazgatási eljárás – A Bizottság kötelezettségei – Az észszerű határidő betartása – A jogsértést megállapító határozatnak az eljárás túlzott időtartama miatti megsemmisítése – Feltétel – Az érintett vállalkozások védelemhez való jogának megsértése – Az eljárás egésze alapján történő értékelés (EUMSZ 101. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 2. cikk) (vö. 353–357. és 364. pont)

7.                     Verseny – Közigazgatási eljárás – A védelemhez való jog tiszteletben tartása – A közigazgatási eljárás túlzott időtartama – A védelemhez való jog gyakorlása szempontjából jelentőséggel bíró bizonyítékok eltűnése – Bizonyítási teher – A gondos vállalkozásra háruló kötelezettségek (EUMSZ 101. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 2. cikk) (vö. 358. pont)

8.                     Verseny – Közigazgatási eljárás – A bírságok elévülése – Kezdet – Egységes és folyamatos jogsértés (EUMSZ 101. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 25. cikk) (vö. 363. pont)

9.                     Verseny – Bírságok – Összeg – Meghatározás – A Bizottság mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Az uniós bíróság korlátlan felülvizsgálati jogköre – Terjedelem – Csökkentés az eljárás túlzott időtartama címén – Az ügy körülményeinek átfogó figyelembevétele (EUMSZ 101. és EUMSZ 261. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 23. cikk, (1) bekezdés, és 31. cikk) (vö. 373–376. pont)

10.                     Verseny – Bírságok – Összeg – Meghatározás – A Bizottság mérlegelési jogköre – Korlátok – Az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása – Az anyavállalatok és a közbenső szintű anyavállalatok felelőssége leányvállalataik jogsértő magatartásáért – Az elv alkalmazása – Hasonló helyzetek hiánya (EUMSZ 101. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 23. cikk, (2) bekezdés) (vö. 380–386. pont)

11.                     Verseny – Uniós szabályok – Jogsértések – Szándékos vagy gondatlan elkövetés – Fogalom – Vállalkozás, amely nem tagadhatja magatartásának versenyellenes jellegét – Az originális terméket gyártó vállalat és a generikusgyógyszer-gyártó vállalkozás által kötött megállapodás – Aránytalan jellegű és a versenytársak piacról való kizárásával kombinált, fordított fizetések – Bennfoglaltság (EUMSZ 101. cikk; az Európai Unió Alapjogi Chartája, 47. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 5. cikk, és 23. cikk, (2) bekezdés) (vö. 403–405. pont)

12.                     Verseny – Bírságok – Összeg – Meghatározás – Maximális összeg – A bírság kiszabásának időpontját megelőző üzleti év forgalma alapján történő számítás (EUMSZ 101. cikk; 1/2003 tanácsi rendelet, 23. cikk, (2) bekezdés) (vö. 447–449. és 458. pont)

Tárgy

Az [EUMSZ] 101. cikk és az EGT‑Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT/39226 – Lundbeck ügy) 2013. június 19‑én hozott C(2013) 3803 final bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem, valamint a felperesekkel szemben e határozatban kiszabott bírság összegének csökkentése iránti kérelem.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a Xellia Pharmaceuticals ApS‑t és az Alpharma LLC‑t kötelezi a költségek viselésére.