Language of document : ECLI:EU:T:2016:460

Rozsudok Všeobecného súdu (deviata komora) z 8. septembra 2016 –
Xellia Pharmaceuticals a Alpharma/Komisia

(vec T‑471/13)

„Hospodárska súťaž – Kartely – Trh s antidepresívami obsahujúcimi účinnú farmaceutickú látku citalopram – Pojem obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu – Potenciálna konkurencia – Generické lieky – Prekážky vstupu na trh z dôvodu existencie patentov – Dohoda uzatvorená medzi majiteľom patentov a podnikom vyrábajúcim generické lieky – Dĺžka vyšetrovania Komisiou – Právo na obhajobu – Pokuty – Právna istota – Zásada zákonnosti trestov“

1.                     Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Potenciálna konkurencia – Skutočná a konkrétna možnosť podniku vyrábajúceho generické lieky vstúpiť s rizikom na trh, na ktorom sa nachádzajú lieky chránené patentmi – Dohoda medzi majiteľom patentov a podnikmi vyrábajúcimi generické lieky, ktorá môže zabrániť tomuto vstupu – Obmedzenie potenciálnej hospodárskej súťaže (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) (pozri body 59 – 65, 146 – 148, 307, 342)

2.                     Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rozhodnutie Komisie, ktorým sa konštatuje porušenie – Povinnosť Komisie predložiť dôkaz o porušení a o dĺžke jeho trvania – Rozsah dôkazného bremena – Stupeň presnosti požadovaný pri dôkazoch použitých Komisiou – Nepriame dôkazy – Prezumpcia neviny – Uplatniteľnosť – Dôkazná povinnosť podnikov, ktoré popierajú existenciu porušenia – Súdne preskúmanie – Rozsah (článok 101 ods. 1 ZFEÚ a článok 263 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 2) (pozri body 66 – 74, 111)

3.                     Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Dohody o mimosúdnom vyrovnaní v oblasti patentov – Dohoda uzatvorená medzi laboratóriom vyrábajúcim originálne lieky a podnikom vyrábajúcim generické lieky – Najvýhodnejšie riešenie alebo najmenej riskantné riešenie pre dotknuté podniky – Cieľ, ktorým je prekonanie účinkov príliš nevýhodnej právnej úpravy – Neexistencia vplyvu na protiprávnu povahu týchto dohôd (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) (pozri body 124, 135)

4.                     Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Kritériá posúdenia – Obsah a cieľ kartelu, ako aj hospodársky a právny kontext jeho rozvoja – Rozlišovanie medzi porušeniami na základe cieľa a porušeniami na základe následku – Úmysel účastníkov dohody obmedziť hospodársku súťaž – Kritérium, ktoré nie je nevyhnutné – Porušenie z hľadiska cieľa – Dostatočný stupeň škodlivosti – Kritériá posúdenia (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) (pozri body 251 – 257, 270 – 273, 308, 309, 319, 326)

5.                     Kartely – Zákaz – Porušenia – Dohody o mimosúdnom vyrovnaní v oblasti patentov – Dohoda uzatvorená medzi laboratóriom vyrábajúcim originálne lieky a podnikom vyrábajúcim generické lieky – Inverzné platby, ktoré majú neprimeranú povahu a ktoré sa spájajú s vylúčením konkurentov z trhu – Neprípustnosť (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) (pozri body 263, 267, 315 – 317, 277, 280 – 281, 308)

6.                     Hospodárska súťaž – Správne konanie – Povinnosti Komisie – Dodržanie primeranej lehoty – Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa konštatuje porušenie, z dôvodu neprimeranej dĺžky konania – Podmienka – Porušenie práva dotknutých podnikov na obhajobu – Posúdenie z hľadiska celého konania (článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 2) (pozri body 353 – 357, 364)

7.                     Hospodárska súťaž – Správne konanie – Rešpektovanie práva na obhajobu – Neprimeraná dĺžka správneho konania – Zmiznutie dôkazov rozhodujúcich pri výkone práva na obhajobu – Dôkazné bremeno – Povinnosti prináležiace obozretnému podniku (článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 2) (pozri bod 358)

8.                     Hospodárska súťaž – Správne konanie – Premlčacia lehota v prípade pokút – Začiatok plynutia – Jediné a pokračujúce porušenie (článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 25) (pozri bod 363)

9.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Voľná úvaha Komisie – Súdne preskúmanie – Neobmedzená právomoc súdu Únie – Rozsah – Zníženie z dôvodu neprimeranej dĺžky konania – Celkové zohľadnenie okolností vo veci (články 101 ZFEÚ a 261 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 1 a článok 31) (pozri body 373 – 376)

10.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Voľná úvaha Komisie – Hranice – Dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania – Zodpovednosť materských spoločností a materských spoločností druhého stupňa za protiprávne správanie ich dcérskych spoločností – Uplatnenie zásady – Neexistencia porovnateľných situácií (článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2) (pozri body 380 – 386)

11.                     Hospodárska súťaž – Pravidlá Únie – Porušenia – Úmyselné spáchanie alebo spáchanie z nedbanlivosti – Pojem – Podnik, ktorý nemôže nevedieť o protisúťažnej povahe svojho konania – Dohoda uzatvorená medzi laboratóriom vyrábajúcim originálne lieky a podnikom vyrábajúcim generické lieky – Inverzné platby, ktoré majú neprimeranú povahu a ktoré sa spájajú s vylúčením konkurentov z trhu – Začlenenie (článok 101 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 47; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 5 a článok 23 ods. 2) (pozri body 403 – 405)

12.                     Hospodárska súťaž – Pokuty – Výška – Určenie – Maximálna výška – Výpočet s ohľadom na obrat za obchodný rok predchádzajúci dátumu uloženia pokuty (článok 101 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1/2003, článok 23 ods. 2 druhý pododsek) (pozri body 447 – 449, 458)

Predmet

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2013) 3803 final z 19. júna 2013, ktoré sa týka konania podľa článku 101 [ZFEÚ] a článku 53 Dohody o EHP (vec AT/39226 – Lundbeck), a návrh na zníženie výšky pokuty, ktorá bola týmto rozhodnutím žalobkyniam uložená

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosti Xellia Pharmaceuticals ApS a Alpharma LLC sú povinné nahradiť trovy konania.