Language of document : ECLI:EU:T:2016:460

Tribunalens dom (nionde avdelningen) av den 8 september 2016 –
Xellia Pharmaceuticals och Alpharma mot kommissionen

(mål T‑471/13)

”Konkurrens – Konkurrensbegränsande samverkan – Marknaden för antidepressiva mediciner som innehåller det verksamma ämnet citalopram – Begreppet konkurrensbegränsning genom syfte – Potentiell konkurrens – Generiska läkemedel – Hinder för insläppande på marknaden som en följd av befintliga patent – Avtal som ingåtts mellan en patentinnehavare och ett företag som tillhandahåller generiska läkemedel – Kommissionens utrednings varaktighet – Rätten till försvar – Böter – Rättssäkerhet – Den straffrättsliga legalitetsprincipen”

1.                     Konkurrensbegränsande samverkan – Skadlig inverkan på konkurrensen – Potentiell konkurrens – Verklig och konkret möjlighet för ett företag som tillhandahåller generiska läkemedel att komma in på marknaden när det finns läkemedel som åtnjuter patentskydd – Avtal som ingåtts mellan en patentinnehavare och ett företag som tillhandahåller generiska läkemedel som kan hindra förstnämnda företag från att komma in på marknaden – Begränsning av potentiell konkurrens (Artikel 101.1 FEUF) (se punkterna 59–65, 146–148, 307 och 342)

2.                     Konkurrens – Administrativt förfarande – Beslut av kommissionen i vilket en överträdelse konstateras – Det ankommer på kommissionen att lägga fram bevis för överträdelsen och dess varaktighet – Bevisbördans omfattning – Hur utförlig kommissionens bevisning ska vara – En mängd indicier – Oskuldspresumtion – Tillämplighet – Beviskrav för företag som bestrider överträdelsen – Domstolsprövning – Räckvidd (Artiklarna 101.1 FEUF och 263 FEUF; rådets förordning nr 1/2003, artikel 2) (se punkterna 66–74 och 111)

3.                     Konkurrensbegränsande samverkan – Skadlig inverkan på konkurrensen – Uppgörelser i godo med avseende på patent – Avtal mellan originaltillverkaren och företaget som tillhandahåller generiska läkemedel – Den mest lönsamma eller den minst riskabla lösningen för de berörda företagen – Syftet att kompensera för följderna av alltför missgynnsamma rättsregler – Påverkar inte dessa avtals ogiltighet (Artikel 101.1 FEUF) (se punkterna 124 och 135)

4.                     Konkurrensbegränsande samverkan – Skadlig inverkan på konkurrensen – Bedömningskriterier – En konkurrensbegränsande samverkans innehåll och ändamål samt de ekonomiska och juridiska sammanhang i vilket samverkan utvecklats – Åtskillnad mellan överträdelser genom syfte och överträdelser genom resultat – Avtalsparternas avsikt att begränsa konkurrensen – Onödigt kriterium – Överträdelser genom syfte – Tillräckligt skadligt – Bedömningskriterier (Artikel 101.1 FEUF) (se punkterna 251–257, 270–273, 308, 309, 319 och 326)

5.                     Konkurrensbegränsande samverkan – Förbud – Överträdelser – Uppgörelser i godo med avseende på patent – Avtal mellan originaltillverkaren och företaget som tillhandahåller generiska läkemedel – System för omvänd betalningsskyldighet som är oproportionerligt och som kombinerats med att konkurrenter utesluts från marknaden – Otillåtet (Artikel 101.1 FEUF) (se punkterna 263, 267, 315–317, 277, 280–281 och 308)

6.                     Konkurrens – Administrativt förfarande – Kommissionens skyldigheter – Iakttagande av en skälig tidsfrist – Ogiltigförklaring av beslutet om fastställelse av att det föreligger en överträdelse, eftersom förfarandet var orimligt långt – Villkor – Skadlig inverkan på de berörda företagens rätt till försvar – Bedömning med beaktande av förfarandet som helhet betraktat (Artikel 101 FEUF; rådets förordning nr 1/2003, artikel 2) (se punkterna 353–357 och 364)

7.                     Konkurrens – Administrativt förfarande – Iakttagande av rätten till försvar – Det administrativa förfarandet är orimligt långt – Relevant bevisning för att kunna utöva rätten till försvar föreligger inte längre – Bevisbörda – Skyldigheter som åligger ett omsorgsfullt företag (Artikel 101 FEUF; rådets förordning nr 1/2003, artikel 2) (se punkt 358)

8.                     Konkurrens – Administrativt förfarande – Preskription vad avser böter – Den tidpunkt då fristen börjar löpa – En enda fortlöpande överenskommelse (Artikel 101 FEUF; rådets förordning nr 1/2003, artikel 25) (se punkt 363)

9.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Unionsdomstolens obegränsade behörighet – Räckvidd – Minskad på grund av att förfarandet är orimligt långt – En helhetsbedömning av omständigheterna i målet (Artiklarna 101 FEUF och 261 FEUF; rådets förordning nr 1/2003, artiklarna 23.1 och 31) (se punkterna 373–376)

10.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Kommissionens utrymme för skönsmässig bedömning – Gränser – Iakttagande av principen om likabehandling – Moderbolags och mellanliggande moderbolags ansvar för dotterbolagens överträdelser – Tillämpning av principen – Jämförbara situationer föreligger inte (Artikel 101 FEUF; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2) (se punkterna 380–386)

11.                     Konkurrens – Unionsbestämmelser – Överträdelser – Uppsåtligen eller av oaktsamhet – Begrepp – Företaget kan inte undgå att inse att dess beteende är konkurrensbegränsande – Avtal mellan originaltillverkaren och företaget som tillhandahåller generiska läkemedel – System för omvänd betalningsskyldighet som är oproportionerligt och som kombinerats med att konkurrenter utesluts från marknaden – Omfattas (Artikel 101 FEUF; Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 47; rådets förordning nr 1/2003, artiklarna 5 och 23.2) (se punkterna 403–405)

12.                     Konkurrens – Böter – Belopp – Fastställande – Högsta tillåtna belopp – Beräkning med beaktande av omsättningen för det räkenskapsår som föregick tidpunkten för påförande av böter (Artikel 101 FEUF; rådets förordning nr 1/2003, artikel 23.2 andra stycket) (se punkterna 447–449 och 458)

Saken

Delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2013) 3803 final av den 19 juni 2013, avseende ett förfarande för tillämpning av artikel 101 [FEUF] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende AT/39226 – Lundbeck) och begäran om nedsättning av det bötesbelopp som sökandena påförts genom det beslutet.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Xellia Pharmaceuticals ApS och Alpharma LLC ska ersätta rättegångskostnaderna.