Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 17. veebruari 2011. aasta otsus - Strack versus komisjon

(kohtuasi F-119/07)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Lepitusmenetlus - Huve kahjustav akt- Personalieeskirjade artikkel 73 - Konsolideerimine - Esialgne hüvitis)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada mitu komisjoni otsust, millega jäeti rahuldamata hageja taotlused viia läbi lepitusmenetlus, sekkuda kiiresti, võtta meetmed konfliktide lahendamiseks ning maksta Euroopa ühenduste ametnike õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse ühiseeskirjade artikli 19 lõike 4 kohast esialgset hüvitist. Kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 26. veebruari 2007 aasta otsus, milles keelduti G. Strackile maksmast Euroopa ühenduste ametnike õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse ühiseeskirjade artikli 19 lõike 4 kohast esialgset hüvitist.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja pool G. Stracki kohtukuludest.

Jätta pool G. Stracki kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 183, 19.7.2008, lk 32.