Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 17 lutego 2011 r. - Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-119/07)

(Służba publiczna - Urzędnicy - Postępowanie mediacyjne - Akt niekorzystny -Artykuł 73 regulaminu pracowniczego - Konsolidacja - Wstępne odszkodowanie)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności szeregu decyzji Komisji oddalających wnioski skarżącego o wszczęcie postępowania mediacyjnego, natychmiastową interwencję i przyjęcie środków w celu rozwiązania konfliktów, jak również o wypłatę zaliczki na podstawie art. 19 ust. 4 wspólnych przepisów ubezpieczeniowych. Żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lutego 2007 r. o odmowie zapłaty na rzecz G. Stracka wstępnego odszkodowania na podstawie art. 19 ust. 4 wspólnych przepisów ubezpieczeniowych.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja pokrywa własne koszty a także połowę kosztów poniesionych przez G. Stracka.

Guido Strack pokrywa połowę własnych kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 183 z 19.7.2008, s. 32.