Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 март 2011 г. - Strack/Комисия

(Дело F-120/07)

(Публична служба - Длъжностни лица - Пренасяне на дни от годишен отпуск - Член 4 от Приложение V към Правилника - Причини, свързани с изискванията на службата- Член 73 от Правилника - Директива 2003/88/ЕО - Право на платен годишен отпуск - Отпуск по болест)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Guido Strack (Кьолн, Германия) (представител: H. Tettenborn)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Отмяна на няколко решения на Комисията относно молбата за пренасяне от 2004 година в 2005 година на дните неизползван годишен отпуск, надхвърлящи границата от 12 дни. Осъждане на Комисията да заплати компенсация за 26,5 дни неизползван и незаплатен годишен отпуск, заедно с лихва за забава в размер на 2 % годишно.

Диспозитив

Отменя решението от 15 март 2007 година на Европейската Комисия, с които се отхвърля молбата на г-н Strack за пренасяне на останалите му дни годишен отпуск от 2004 година.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Европейската Комисия понася наред с направените от нея съдебни разноски и тези на г-н Strack.

____________

1 - ОВ C 315, 22.12.2007 г., стр. 50.