Language of document : ECLI:EU:F:2011:22

PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 15 mars 2011

Mål F-120/07

Guido Strack

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Överföring av dagar för årlig ledighet – Artikel 4 i bilaga V till tjänsteföreskrifterna – Skäl som hänför sig till tjänstens krav – Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna – Direktiv 2003/88/EG – Rätt till årlig betald semester – Sjukledighet”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA genom vilken Guido Strack yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 30 maj 2005, den 25 oktober 2005, den 15 mars 2007 och den 20 juli 2007, i den del som sökanden enligt dessa beslut endast får överföra tolv av de semesterdagar som inte tagits ut under år 2004 och följaktligen i samband med att sökandens tjänstgöring avslutas endast får ersättning motsvarande tolv dagar för årlig semester som inte tagits ut, och förpliktelse för kommissionen att utbetala ekonomisk ersättning för 26,5 semesterdagar jämte ränta från och med den 1 april 2005.

Avgörande: Kommissionens beslut av den 15 mars 2007 om avslag på sökandens begäran om överföring av återstående dagar ledighet för år 2004 ogiltigförklaras. Talan ogillas i övrigt. Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Ledighet – Årlig semester – Tjänstgöringens upphörande – Ersättning för ledighet som inte utnyttjats – Beräkning av ersättningen

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88, artikel 7.2)

2.      Tjänstemän – Ledighet – Årlig semester – Överföring på grund av långtidssjukskrivning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 1e och 57, bilaga V, artikel 4 första stycket)

1.      Det följer av artikel 7.2 i direktiv 2003/88 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden att en tjänsteman, som på grund av hälsoskäl varit arbetsoförmögen under nästan hela beräkningsperioden, inte kan fråntas möjligheten till kontant ersättning för den årliga semester som inte tagits ut.

Denna kontanta ersättning ska beräknas så, att den berörde befinner sig i en situation som motsvarar den han skulle ha befunnit sig i om han hade utövat nämnda rättighet under anställningen. Följaktligen är tjänstemannens ordinarie lön, som är den som ska utgå under den viloperiod som motsvarar den årliga betalda semestern, likaledes avgörande när det gäller beräkningen av den kontanta ersättningen för årlig semester som inte tagits ut när anställningen upphör.

(se punkterna 65 och 69)

Hänvisning till

Domstolen: 20 januari 2009, Schultz-Hoff, C‑350/06 och C‑520/06, punkt 61

2.      För det fall en arbetstagare är förhindrad att ta ut sin årliga semester på grund av en långtidssjukskrivning ska, enligt artikel 1e i förening med artikel 57 i tjänsteföreskrifterna, hela den årliga semester som fastställs i tjänsteföreskrifterna överföras, trots begränsningarna i artikel 4 första stycket i bilaga V till tjänsteföreskrifterna, när det gäller möjligheterna att till det kommande året överföra årlig semester som inte tagits ut.

Ett beslut som administrationen fattat att, med tillämpning av den ovannämnda artikeln, avslå en ansökan om överföring av de semesterdagar som tjänstemannen inte hade tagit ut på grund av långtidssjukskrivning och som översteg de tolv semesterdagar som överförs automatiskt, ska således ogiltigförklaras.

(se punkterna 77 och 79)