Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 10 април 2014 г. — Strack/Комисия

(Дело F-118/07)1

Език на производството: немски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 315, 22.12.2007 г., стр. 49.