Language of document :

22. oktoobril 2007 esitatud hagi - Strack versus komisjon

(Kohtuasi F-119/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindaja: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 30. mai 2005. aasta, 19. detsembri 2006. aasta, 12. jaanuari 2007. aasta ja 20. juuli 2007. aasta otsused selles osas, milles neis keelduti kohaldamast sõltumatut lepitusmenetlust kõikide hageja ja kostja vaheliste vaidluste lahendamiseks, samuti kostja kohesest sekkumisest ja meetmete võtmisest konfliktide lahendamiseks;

tühistada komisjoni 26. veebruari 2007. aasta ja 20. juuli 2007. aasta otsused selles osas, milles neis keelduti hagejale maksmast Euroopa ühenduste ametnike õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse ühiseeskirjade artikli 19 lõike 4 kohaselt esialgset hüvitist;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja kohane hüvitis, mis ei oleks aga igal juhul väiksem kui 15 000 eurot, mittevaralise ja tervisele tekitatud kahju hüvitamiseks, mille põhjustasid eelmistes punktides viidatud otsused; mõista komisjonilt välja alates hagi esitamisest jooksvad intressid Euroopa Keskpanga poolt põhilistel refinantseerimistehingutel rakendatavas määras, millele lisandub kaks protsendipunkti, ning

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Hageja esimene ja teine nõue põhineb kostjal lasuva hoolitsemiskohustuse rikkumisel, mis tal on hageja suhtes, hea halduse põhimõttel, võimu kuritarvitamise keelul ning asjaolul, et komisjoni otsustes esinevad hindamisvead. Lisaks väidab hageja, et otsused on vastuolus Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade (edaspidi "personalieeskirjad") artikli 25 lõike 2 teise lausega ning et need rikuvad hageja põhiõigusi kehalisele puutumatusele ja eraelu kaitsele, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 7 (ning teist nõuet puudutavas osas artiklites 41 ja 47) ning Euroopa inimõiguste kaitse konventsiooni artiklis 8 (ning teist nõuet puudutavas osas artiklis 13).

Lisaks väidab hageja oma teise nõude toetuseks, et vaidlustatud otsused rikuvad personalieeskirjade artiklit 73 ning Euroopa ühenduste ametnike õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse ühiseeskirjades, eelkõige selle artiklites 15 jj, sätestatud menetlusnorme.

Oma hagi kolmandas nõudes väidab hageja, et kostja väidetava teenistuskohustuste täitmata jätmise tõttu on hagejal EÜ artikli 288 teise lõigu ja õiguse üldpõhimõtete alusel õigus mittevaralise kahju hüvitamisele, mis tal seetõttu tekkis.

Oma hagi neljandas nõudes väidab hageja, et kostjalt tuleb välja mõista kohtukulud põhjendusel, et viimane provotseeris käesoleva hagi esitamist väidetavalt valede väidete esitamisega oma otsuses arstliku komisjoni väidetava arvamuse peale esitatud kaebuse rahuldamata jätmise kohta.

____________