Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 października 2007 r. - Kolountzios przeciwko Komisji

(Sprawa F-117/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kolountzios (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 11 maja 2007 r. oddalającej żądanie skarżącego dotyczące obliczenia wartości uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżącego przed wstąpieniem do służby Komisji w drachmach, w greckich zakładach ubezpieczeń społecznych TMSEDE i ELPP, w oparciu o zaktualizowaną średnią stawkę przeliczeniową określoną przez Komisję w celu uwzględniania fluktuacji drachmy w okresie składkowym;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący, urzędnik w grupie zaszeregowania AD 12, stopień 4, podnosi trzy zarzuty, z których pierwszy dotyczy niezgodności z prawem ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego (w szczególności art. 7 ust. 3) i w razie potrzeby niezgodności z prawem tego przepisu regulaminu pracowniczego.

Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących wprowadzenia euro (Dz.U. L 162, str. 1).

Zarzut trzeci dotyczy naruszenia zasad pewności prawa, równości traktowania oraz niedyskryminacji.

____________