Language of document :

Žaloba podaná 22. októbra 2007 - Strack/Komisia

(vec F-118/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zaviazať žalovanú na zaplatenie náhrady škody vo výške 1 000 EUR za nemajetkovú ujmu, vrátane ujmy na zdraví, spôsobenú žalobcovi v dobe od 8. septembra 2006 do 7. októbra 2006 tým, že Komisia neprijala v uvedenej lehote zákonné rozhodnutie o jeho žiadosti zo 7. marca 2005, ktorou sa domáhal uznania, že jeho ochorenie bolo spôsobené výkonom povolania, a v tomto rozsahu zrušiť zamietavé rozhodnutia Komisie z 12. januára 2007, 26. februára 2007 a 20. júla 2007,

zaviazať žalovanú na náhradu škody vo výške najmenej 10 000 EUR za majetkovú škodu a nemajetkovú ujmu, vrátane ujmy na zdraví, ktorú žalobca utrpel v dobe od 1. novembra 2006 do 31. decembra 2006 ako následok protiprávneho konania Komisie, a v uvedenom rozsahu zrušiť zamietavé rozhodnutia Komisie z 12. januára 2007, 26. februára 2007 a 20. júla 2007,

zaviazať žalovanú na zaplatenie úroku z omeškania vo vzťahu k nárokom uvedeným vyššie vo výške prevyšujúcej úrokovú mieru pri hlavných refinančných operáciách stanovenú Európskou centrálnou bankou o 2 % p. a., a to za dobu od 26. februára 2007 do dňa skutočného zaplatenia,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojich nárokov na náhradu škody žalobca uvádza skutočnosť, že Komisia a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) sa vo vzťahu k nemu dopustili v rokoch 2000 až 2006 mnohých úradných pochybení a protiprávnych konaní. Súvisia predovšetkým s pracovným prostredím žalobcu a psychickým nátlakom na pracovisku (mobbing), spôsobom riešenia jeho upozornení na neetické problémy u zamestnávateľa (whistle-blowing), spôsobom vykonávania služobného hodnotenia a povyšovania, protiprávnym oznamovaním jeho osobných údajov, marením pokusov žalobcu o objasnenie a preukázanie týchto porušení práva a s okolnosťami týkajúcimi sa protiprávneho postupu a prieťahov pri prejednávaní jeho žiadostí podľa článkov 73 a 78 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (služobný poriadok).

Žalobca tvrdí, že žalovaná tak porušila pravidlá týkajúce sa ochrany zdravia, článok 255 ES, články 1, 3, 8, 41 a nasl. Charty základných práv, články 8 a 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach, nariadenia č. 1049/2001 a 45/2001, články 11a, 12, 22a, 22b, 24, 25, 26, 26a, 43, 45, 73 a 78 služobného poriadku, právne akty, na základe ktorých bol založený OLAF, ale predovšetkým povinnosť starostlivosti vyplývajúcu z právnej úpravy verejnej služby, ako aj zákaz svojvoľného konania.

Žalovaná tak spôsobila žalobcovi ním uplatňovanú majetkovú škodu a nemajetkovú ujmu, pretože, ako medzičasom uznala i žalovaná v konaní podľa článkov 73 a 78 služobného poriadku, žalobca následkom uvedených úradných pochybení ochorel a bol nakoniec uznaný za invalidného. Protiprávnosť a prieťahy vo vyššie zmienenom konaní žalobcovi spôsobili ďalšiu nemajetkovú ujmu.

____________