Language of document :

Talan väckt den 22 oktober 2007 - Strack mot kommissionen

(Mål F-118/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förplikta svaranden att utge ersättning till sökanden med 1 000 euro för den ideella skada, däribland skada på sökandens hälsa, som sökanden åsamkats under perioden den 8 september 2006 till och med den 7 oktober 2006 på grund av att kommissionen fram till det sistnämnda datumet inte fattat något lagenligt beslut angående sökandens ansökan av den 7 mars 2005 om erkännande av att han led av en yrkessjukdom, och ogiltigförklara kommissionens beslut av den 12 januari 2007, den 26 februari 2007 och den 20 juli 2007 i den mån det däri slås fast motsatsen,

förplikta svaranden att utge ersättning till sökanden med minst 10 000 euro för den ekonomiska och ideella skada, däribland skada på sökandens hälsa, som sökanden åsamkats under perioden den 1 november 2006 till och med den 31 december 2006 till följd av kommissionens rättsstridiga agerande, och ogiltigförklara kommissionens beslut av den 12 januari 2007, den 26 februari 2007 och den 20 juli 2007 i den mån det däri slås fast motsatsen,

förplikta svaranden att betala dröjsmålsränta på ovanstående belopp beräknad på grundval av Europeiska centralbankens räntesats för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna för den aktuella perioden med tillägg av två punkter från den 26 februari 2007 till dess att full betalning sker,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sina skadeståndsanspråk gör sökanden gällande att kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) har gjort sig skyldiga till ett flertal administrativa fel och rättsstridiga handlanden under åren 2000-2006. Detta gäller i synnerhet med avseende på hans arbetsmiljö och den mobbning han utsatts för på arbetsplatsen, behandlingen av hans "whistleblowing", genomförandet av förfarandena för betygssättning och befordran, det rättsstridiga utlämnandet av hans personuppgifter, obstruktionen av hans försök att utreda och få fram bevis för dessa överträdelser och de omständigheter som kringgärdar den rättsstridiga och förhalade handläggningen av hans ansökningar enligt artiklarna 73 och 78 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (tjänsteföreskrifterna).

Sökanden gör gällande att svaranden härigenom har åsidosatt bland annat bestämmelserna om hälsoskydd, artikel 255 EG, artiklarna 1, 3, 8 och 41 f i stadgan om de grundläggande rättigheterna och artiklarna 8 och 13 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, förordningarna nr 1049/2001 och 45/2001, artiklarna 11 a, 12, 22 a, 22 b, 24, 25, 26, 26 a, 43, 45, 73 och 78 i tjänsteföreskrifterna och de rättsakter som ligger till grund för upprättandet av OLAF. Framför allt har svaranden åsidosatt omsorgsplikten och förbudet mot godtycklig behandling.

Svaranden har på detta sätt vållat sökanden föreliggande ekonomiska och ideella skada, eftersom sökanden, vilket svaranden har medgett inom ramen för förfarandet enligt artiklarna 73 och 78 i tjänsteföreskrifterna, på grund av dessa administrativa fel blev sjuk och slutligen invalidiserad. Det rättsstridiga och förhalade förfarandet i detta avseende har vållat sökanden ytterligare ideell skada.

____________