Language of document :

Жалба, подадена на 8 октомври 2007 г. - Tomas/Парламент

(Дело F-116/07)

Език на производството: литовски

Страни

Жалбоподател: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Нидерландия) (представител: M. Michalauskas, advokato)

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

да бъде отменено решението на Органа по назначаване за уволнение на жалбоподателя, ако не е отменено с решението за отхвърляне на неговата жалба или да бъде отменено решението за отхвърляне на жалбата, ако то не отменя решението за уволнение,

да бъде осъден ответникът да заплати на жалбоподателя сумата 125 000 EUR като обезщетение за неимуществени и имуществени вреди, претърпени от жалбоподателя,

да бъде осъден ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска, от една страна, отмяна на решението, с което Органът по назначаване решава да го уволни, а от друга страна, обезщетение за претърпените вреди. В подкрепа на жалбата си той сочи злоупотреба със служебно положение от страна на Органа по назначаване, нарушаване на няколко разпоредби от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности, както и нарушаване на член 19 от Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, нарушаване на принципите за зачитане на правото на защита и за доброто управление и нарушаване на задължението за полагане на дължимата грижа от страна на Парламента.

____________