Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 7. júla 2010 - Tomas/Európsky parlament

(veci F-116/07, F-13/08 a F-31/08)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Článok 2 písm. c) PZOZ - Prepustenie - Vzťah dôvery - Predchádzajúce prerokovanie s výborom zamestnancov Parlamentu - Neexistencia)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Žalobca: Stanislovas Tomas (Vilňus, Litva) (v zastúpení: M. Michalauskas)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: A. Lukošiūtė a K. Zejdová, splnomconení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane, zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu o prepustení žalobcu a na druhej strane, návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy

Výrok rozsudku

1.    Žaloby F-116/07 a F-13/08 sa zamietajú.

2.    Európsky parlament je povinný zaplatiť pánovi Stanislovasovi Tomasovi sumu 1 000 eur ako náhradu utrpenej nemajetkovej ujmy.

3.    Žaloba F-31/08 sa v zostávajúcej časti zamieta.

4.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania týkajúce sa vecí F-116/07, F-13/08 a F-31/08.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s. 65, Ú. v. EÚ C 142, 7.6.2008, s. 39 a Ú. v. EÚ C 158, 21.6.2008, s. 26.