Language of document : ECLI:EU:F:2009:116

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

17 päivänä syyskuuta 2009

Asia F-118/07

Guido Strack

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvät seikat – Oikeudenkäyntiväite – Menettely vastaajan poissa ollessa

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva, Guido Strackin 22.10.2007 nostama kanne, josta komissio on työjärjestyksen 78 artiklan nojalla esittänyt erillisellä asiakirjalla oikeudenkäyntiväitteen.

Ratkaisu: Komission vaatimus kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä koskevan väitteen ratkaisemisesta hyväksytään. Kantajan vaatimus asian ratkaisemisesta yksipuolisella tuomiolla hylätään. Komission vaatimus kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä koskevan väitteen ratkaisemisesta ratkaistaan pääasian yhteydessä. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntiasiakirjojen tutkittavaksi ottaminen – Arviointi asiakirjan toimittamisajankohtana

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artikla; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 78 artikla; neuvoston päätöksen 2004/752 3 artiklan 4 kohta)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntiasiakirjojen tutkittavaksi ottaminen – Oikeudenkäyntiväitteen esittäminen vastineen jättämiselle asetetun määräajan pidentämistä koskevan hakemuksen hyväksymisen jälkeen – Tutkittavaksi ottaminen

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 39 ja 78 artikla)

1.      Tilanteessa, jossa vastaaja esittää virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 78 artiklan nojalla oikeudenkäyntiväitteen kanteesta, joka on nostettu ennen kyseisen työjärjestyksen voimaantuloa ja johon sovelletaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen määräyksiä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta tehdyn päätöksen 2004/752 3 artiklan 4 kohdan nojalla, oikeudenkäyntiväitteen esittämisessä on noudatettava siinä työjärjestyksessä asetettua määräaikaa, joka on voimassa kanteen tiedoksiantoajankohtana. Riippumatta siitä, sovelletaanko asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artiklaa vai virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 78 artiklaa, oikeudenkäyntiväitteen esittämiselle asetettu määräaika alkaa kulua tästä tiedoksiannosta.

(ks. 1, 6, 9 ja 12 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑107/07, Daskalakis v. komissio, 22.5.2008 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 25 kohta)

2.      Tilanteessa, jossa virkamiestuomioistuin on hyväksynyt vastaajan pyynnön pidentää vastineen jättämiselle asetettua määräaikaa, sillä seikalla, että vastaaja on päättänyt ennen pidennetyn määräajan päättymistä esittää virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 78 artiklan nojalla oikeudenkäyntiväitteen sen sijaan, että se olisi esittänyt pääasiaa analysoivan vastineen, ei voida kyseenalaistaa vastaajan pidennyshakemuksen yhdenmukaisuutta kyseiseen työjärjestykseen sisältyvien, asian kannalta merkityksellisten säännösten kanssa, eikä tämän seikan perusteella voida myöskään pitää hakemusta vilpillisenä.

Pidentäessään vastineen jättämiselle asetettua määräaikaa ennen kyseisen työjärjestyksen 78 artiklassa oikeudenkäyntiväitteen esittämiselle asetetun määräajan päättymistä virkamiestuomioistuin on implisiittisesti hyväksynyt, että vastaaja voi asetetussa pidennetyssä määräajassa esittää oikeudenkäyntiväitteen erillisellä asiakirjalla tai vastineen. Vaikka yhdessäkään nimenomaisessa säännöksessä ei säädetä mahdollisuudesta pidentää kyseisessä 78 artiklassa tarkoitettua määräaikaa, siitä ei voida päätellä, että jos pidennys on tapahtunut ennen kyseisen määräajan päättymistä, asianosainen ei voisi ennen pidennetyn määräajan päättymistä esittää oikeudenkäyntiväitettä erillisellä asiakirjalla.

(ks. 14 ja 16 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑387/00, Comitato organizzatore del convegno internazionale v. komissio, 10.7.2002 (Kok., s.  II‑3031, 35 kohta)