Language of document :

Odvolanie podané 27. januára 2021: Lietuvos geležinkeliai AB proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 18. novembra 2020 vo veci T-814/17, Lietuvos geležinkeliai/Komisia

(vec C-42/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Lietuvos geležinkeliai AB (v zastúpení: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Orlen Lietuva AB

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu alebo čiastočne v rozsahu, v akom tento rozsudok zamietol žalobu odvolateľky o neplatnosť rozhodnutia Komisie C(2017) 6544 final z 2. októbra 2017 (vec AT.39813 – Baltská železničná doprava)1 ,

zrušil rozhodnutie v celom rozsahu alebo čiastočne,

subsidiárne, zrušil alebo znížil pokutu uloženú spoločnosti Lietuvos geležinkeliai, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy tohto konania a konania na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza štyri dôvody.

Po prvé, Všeobecný súd nesprávne vyložil a v dôsledku toho nesprávne uplatnil judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej podnik v dominantnom postavení na trhu musí poskytnúť prístup k infraštruktúre iba v prípade, že odmietnutie je spôsobilé odstrániť akúkoľvek konkurenciu na trhu podnikom, ktorý žiada o prístup, odmietnutie nemožno odôvodniť objektívnymi dôvodmi a samotný prístup je pre žiadateľa nevyhnutný na výkon jeho činnosti.

Po druhé, odstránenie železničnej trate v dĺžke 19 kilometrov, ktorá spája Mažeikiai na severozápade Litvy s lotyšskými hranicami (ďalej len „železničná trať“) a ku ktorému došlo „pod veľkým časovým tlakom bez overenie, či sú k dispozícii potrebné finančné prostriedky“, nie je zneužitím dominantného postavenia na trhu.

Všeobecný súd sa po tretie dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že konštatoval, že odstránenie železničnej trate bolo spôsobilé obmedziť hospodársku súťaž.

Všeobecný súd si po štvrté sám odporoval, keď pri rozhodovaní o pokute a o jej výške vychádzal z úmyslu odvolateľky skresliť hospodársku súťaž, hoci konštatoval, že vytýkané porušenie nespočíva na úmysle, stratégii na skreslenie hospodárskej súťaže alebo neexistencii dobrej viery odvolateľky.

____________

1 Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 2. októbra 2017 týkajúceho sa konania podľa článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Vec AT.39813 – Baltská železničná doprava) [oznámené pod číslom C(2017) 6544] (Ú. v. EÚ C 383, 2017, s. 7).