Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 22. januar 2021 – flightright GmbH mod Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd

(Sag C-37/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: flightright GmbH

Sagsøgt: Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd

Præjudicielle spørgsmål

Udgør en forsinket starttilladelse som led i lufttrafikstyringen allerede i sig selv en usædvanlig omstændighed som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 , eller skal dette spørgsmål besvares benægtende, eftersom forsinkelser af starttilladelsen som led i lufttrafikstyringen, såkaldte slotudsættelser, ikke udgør en hændelse, der ligger »uden for det normale« inden for lufttransport, men derimod en hændelse, der hører til de normale og forventelige begivenhedsforløb og rammebetingelser inden for international lufttransport, eftersom der er tale om en hændelse, som er en del af luftfartsselskabers sædvanlige aktivitetsudøvelse?

Kan det lægges til grund som almindeligt kendt, at såkaldte slotudsættelser som led i lufttrafikstyringen inden for international lufttransport ikke udgør omstændigheder, som ligger uden for det normale som omhandlet i Domstolens praksis, men derimod normale, hyppige og forventelige ledsagefænomener ved lufttransport, eller skal der under sagen fremlægges bevis herfor i form af erklæringer fra sagkyndige, idet et sådant bevis kun ville kunne føres, såfremt slotudsættelser forekom ekstremt sjældent inden for international lufttransport og ikke hyppigt?

Skal slotudsættelser som led i lufttrafikstyringen kun anses for at være en usædvanlig omstændighed som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004, såfremt de selv skyldes omstændigheder, som kan klassificeres som usædvanlige i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i artikel 5, stk. 3, altså f.eks. en ulykke eller en terrortrussel, men ikke [org. s. 6] når de skyldes vejrforhold, som er normale på tidspunktet og lokaliteten for hændelsen og midlertidigt påvirker lufttransporten?

Udgør dårligt vejr som årsag til en slotudsættelse navnlig kun en usædvanlig omstændighed som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004, såfremt det dårlige vejr i sig selv udgør en usædvanlig omstændighed, såfremt det dårlige vejr på den pågældende lokalitet på det pågældende tidspunkt ligger »uden for det normale«, ikke hører til de »normale og forventelige vejrforhold« på den pågældende lokalitet på det pågældende tidspunkt, men derimod »skiller sig ud herfra«?

Er dårlige vejrforhold, som ikke ligger uden for det normale på en bestemt lokalitet på et bestemt tidspunkt, og som ikke skiller sig ud fra de normale og forventelige vejrforhold på en bestemt lokalitet på et bestemt tidspunkt, begivenheder, som er en del af luftfartsselskabers sædvanlige aktivitetsudøvelse og de sædvanlige rammebetingelser for lufttransport som omhandlet i Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 261/2004?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).