Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Timişoara (Rumunsko) dne 26. ledna 2021 – T.A.C. v. ANI

(Věc C-40/21)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Timişoara

Účastníci původního řízení

Žalobce: T.A.C.

Žalovaná: ANI

Předběžné otázky

Musí být zásada přiměřenosti trestů zakotvená v článku 49 Listiny základních práv Evropské unie vykládána v tom smyslu, že se vztahuje i na jiná jednání než ta, které jsou podle vnitrostátního práva formálně definována jako trestné činy, ale která lze považovat za „trestní obvinění“ ve smyslu článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech s ohledem na kritéria vypracovaná judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, zejména kritérium závažnost trestu, jako je tomu v případě původního řízení pokud jde o posouzení střetu zájmů, které může vést k uplatnění vedlejší sankce spočívající v zákazu zastávat volené veřejné funkce po dobu tří let?

V případě kladné odpovědi na první otázku, měla by být zásada přiměřenosti trestů zakotvená v článku 49 Listiny základních práv Evropské unie vykládána v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu prováděcímu ustanovení, podle něhož se v případě zjištění střetu zájmů osoby zastávající volenou veřejnou funkci automaticky na základě zákona (ope legis) uplatní vedlejší sankce spočívající v zákazu zastávat volené veřejné funkce po pevně stanovenou dobu tří let, aniž by byla dána možnost uložit sankci přiměřenou spáchanému protiprávnímu jednání?

Musí být právo pracovat zaručené v čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces zaručené článkem 47 Listiny vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu prováděcímu ustanovení, podle něhož se v případě zjištění střetu zájmů osoby zastávající volenou veřejnou funkci automaticky na základě zákona (ope legis) uplatní vedlejší sankce spočívající v zákazu zastávat volené veřejné funkce po pevně stanovenou dobu tří let, aniž by byla dána možnost uložit sankci přiměřenou spáchanému protiprávnímu jednání?

____________