Language of document : ECLI:EU:F:2011:193

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 13. decembra 2011

Vec F‑51/08 RENV

Willem Stols

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Vrátenie veci Súdu pre verejnú službu po zrušení rozhodnutia – Povýšenie – Povyšovanie v roku 2007 – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Zjavne nesprávne posúdenie – Absencia – Dôvody rozhodnutia – Nadbytočný dôvod – Neúčinný dôvod“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou W. Stols navrhuje zrušenie rozhodnutia Rady zo 16. júla 2007, ktorým sa zamietlo jeho zapísanie do zoznamu osôb povyšovaných do platovej triedy AST 11 v rámci povyšovania v roku 2007, spolu s rozhodnutím z 5. februára 2008, ktorým zástupca generálneho tajomníka Rady zamietol jeho sťažnosť predloženú na základe ustanovení článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev v znení platnom od 1. mája 2004

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade vo veci F‑51/08. Žalobca a Rada znášajú každý vlastné trovy konania, ktoré vznikli vo veci T‑175/09 P a v tomto konaní.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Voľná úvaha administratívy – Rozsah – Skutočnosti, ktoré môžu byť zohľadnené

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45 ods. 1)

2.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Voľná úvaha administratívy – Súdne preskúmanie – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

3.      Úradníci – Povýšenie – Kritériá – Zásluhy – Zohľadnenie počtu odpracovaných rokov v platovej triede – Subsidiárna povaha

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45 ods. 1)

4.      Úradníci – Povýšenie – Kritériá – Zásluhy – Zohľadnenie jazykových znalostí – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45 ods. 1)

5.      Úradníci – Povýšenie – Kritériá – Zásluhy – Zohľadnenie úrovne vykonávaných povinností – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

6.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Skutočnosti, ktoré môžu byť zohľadnené – Doba skutočnej činnosti úradníka – Prípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

1.      Na základe článku 45 ods. 1 služobného poriadku menovací orgán na účely udelenia povýšenia pri porovnávacom hodnotení zásluh úradníkov spôsobilých na povýšenie zohľadní najmä správy o úradníkoch, používanie iných jazykov pri plnení ich povinností než jazyka, o ktorého dôkladnej znalosti predložili dôkaz, a v prípade potreby aj úroveň nimi vykonávaných povinností. Menovací orgán musí vykonať porovnávacie hodnotenie zásluh úradníkov spôsobilých na povýšenie s prihliadnutím na tieto tri skutočnosti.

Široká miera voľnej úvahy takto priznaná menovaciemu orgánu je však obmedzená nevyhnutnosťou vykonať porovnávacie hodnotenie kandidatúr starostlivo a nestranne, v záujme služby a v súlade so zásadou rovnosti zaobchádzania. V praxi sa toto hodnotenie musí vykonať na rovnom základe a s použitím zdrojov informácií a údajov, ktoré sú porovnateľné.

(pozri body 35 a 39)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 15. septembra 2005, Casini/Komisia, T‑132/03, bod 53 a tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: 7. novembra 2007, Hinderyckx/Rada, F‑57/06, bod 45

2.      Menovací orgán disponuje na účely porovnávacieho hodnotenia zásluh úradníkov, ktorí prichádzajú do úvahy na povýšenie, širokou mierou voľnej úvahy a preskúmanie súdu Únie sa musí obmedziť na zistenie toho, či sa administratíva s ohľadom na prostriedky a dôvody, ktoré ju mohli ovplyvniť pri úvahe, držala v medziach, ktoré nemožno spochybniť, a či nevykonala svoju právomoc zjavne chybným spôsobom.

V tejto súvislosti na účely zachovania potrebného účinku voľnej úvahy, ktorú normotvorca zamýšľal zveriť menovaciemu orgánu v oblasti povyšovania, môže súd Únie zrušiť rozhodnutie jedine z dôvodu, že sa domnieva, že existujú skutočnosti vyvolávajúce hodnoverné pochybnosti, pokiaľ ide o posúdenie vykonané týmto orgánom, či dokonca preukazujúce existenciu nesprávneho posúdenia. Zrušenie z dôvodu zjavne nesprávneho posúdenia je možné iba v prípade, ak z dokumentov v spise vyplýva, že menovací orgán prekročil hranice tejto voľnej úvahy.

Súdu pre verejnú službu teda neprináleží znovu podrobne preskúmať všetky spisy uchádzačov spôsobilých na povýšenie, aby sa uistil, že súhlasí so záverom, ku ktorému dospel menovací orgán, pretože ak by takúto kontrolu vykonal, prekročil by rámec preskúmania zákonnosti, ktorý mu prináleží, a nahradil by tak posúdenie zásluh uchádzačov spôsobilých na povýšenie menovacieho orgánu vlastným posúdením.

(pozri body 36 – 38)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Casini/Komisia, už citovaný, bod 52 a tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: 28. septembra 2011, AC/Rada, F‑9/10, body 23 a 24

3.      Počet odpracovaných rokov v platovej triede a v službe sa môže uplatniť ako kritérium na povýšenie iba subsidiárne v prípade rovnosti zásluh stanovenej predovšetkým na základe troch kritérií výslovne uvedených v článku 45 ods. 1 služobného poriadku. Menovací orgán však môže oprávnene vykonať porovnávacie posúdenie zásluh úradníkov spôsobilých na povýšenie tým, že sa oprie o stálosť trvania ich jednotlivých zásluh, a na základe tohto posúdenia dospieť k záveru, že zásluhy určitého úradníka sú nižšie ako zásluhy iného.

(pozri bod 47)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 10. septembra 2009, Behmer/Parlament, F‑124/07, bod 106 a tam citovaná judikatúra; 15. februára 2011, Barbin/Parlament, F‑68/09, body 90 a 91, rozsudok je predmetom odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie, vec T‑228/11 P

4.      Znenie článku 45 ods. 1 služobného poriadku predpokladá, že do posúdenia zásluh úradníkov sa zahrnú iba jazyky, ktorých používanie vzhľadom na skutočné požiadavky služby prináša dostatočne významnú pridanú hodnotu na to, aby sa javila potrebná na riadne fungovanie tejto služby.

V tejto súvislosti úradník, ktorý nepreukáže, že pri výkone svojich povinností obvykle používa iné jazyky, nemôže odôvodnene tvrdiť, že jeho zásluhy by boli na základe kritéria jazykových znalostí zjavne vyššie ako zásluhy iných úradníkov. Okrem toho skutočnosť, že jedna z úloh úradníka spočíva v spracovaní a zaraďovaní dokumentov vypracovaných vo všetkých úradných jazykoch Únie, neznamená, že ovláda všetky tieto jazyky, a predovšetkým ani že ich obvykle používa pri výkone svojich povinností.

(pozri body 49 a 51)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: AC/Rada, už citovaný, bod 61

5.      Pokiaľ ide o kritérium úrovne vykonávaných povinností v rámci porovnávacieho hodnotenia zásluh úradníkov spôsobilých na povýšenie, táto úroveň nie je nevyhnutne vymedzená dôležitosťou vykonávaných manažérskych úloh, pretože úradník môže niesť vysokú mieru zodpovednosti bez toho, aby mu podliehalo množstvo podriadených, a naopak, úradníkovi môže podliehať množstvo podriadených bez vykonávania zvlášť vysokej miery zodpovednosti.

(pozri bod 53)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: 16. decembra 2010, Rada/Stols, T‑175/09 P, bod 48

6.      Vzhľadom na obmedzené množstvo rozpočtových prostriedkov môže inštitúcia v rámci povyšovania zákonne a bez porušenia zásady rovnosti zaobchádzania subsidiárne zohľadniť dobu skutočnej činnosti úradníka a v prípade rovnosti ostatných zásluh prednostne povýšiť iných úradníkov, ktorí svoju činnosť vykonávali objektívne pravidelnejšie a počas posudzovaných období v oveľa väčšom rozsahu ako dotknutá osoba prispievali ku kontinuite, a teda aj k záujmom služby.

(pozri bod 59)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 21. októbra 1997, Patronis/Rada, T‑168/96, bod 34; 13. apríla 2005, Nielsen/Rada, T‑353/03, bod 76