Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 19. maijā - Bartha/Komisija

(lieta F-50/08)

Tiesvedības valoda - ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gábor Bartha, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - P. Homoki, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

EPSO lēmuma neiekļaut prasītāju amatu konkursa EPSO/AD/56/06 rezerves sarakstā atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt HYPERLINK "http://europa.eu/epso/epso_index_lv.html" Eiropas Personāla atlases biroja atlases komisijas 2007. gada 19. novembrī pieņemto lēmumu tiktāl, ciktāl tas attiecas uz amata konkursa "EPSO/AD/56/06, administratori (AD5) ar Ungārijas pilsonību" rezultātiem;

atcelt EPSO atlases komisijas 2008. gada 23. janvāra lēmumu, ar kuru ir noraidīta sūdzība par dalības konkursā rezultātiem;

atcelt EPSO atlases komisijas 2008. gada 31. marta lēmumu, ar kuru ir apstiprināta sūdzības par dalības konkursā rezultātiem noraidīšana;

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus, ko ir radījuši atceltie lēmumi;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________