Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 17 февруари 2009 г. Stols/Съвет

(Дело F-51/08)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за повишаване за 2007 г. - Съпоставяне на заслугите - Явна грешка в преценката)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Willem Stols (Halsteren, Нидерландия) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: г-н Bauer и г-жа Balta)

Предмет

Отмяна на решението на органа по назначаването, с което жалбоподателят не е включен в списъка за повишаване в степен AST 11 въз основа на процедурата за повишаване за 2007 г.

Диспозитив

Отменя решенията от 16 юли 2007 г. и от 5 февруари 2008 г., с които Съветът на Европейския съюз отказва да повиши г-н Stols в степен AST 11 въз основа на процедура за повишаване за 2007 г.

Осъжда Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 183, 19.7.2008 г., стр. 34