Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

4 юни 2009 година

Дело F-52/08

Wolfgang Plasa

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Организация на службите — Назначаване на персонала — Делегация на Комисията в Алжир — Член 7, параграф 1 от Правилника — Преназначаване на работа в Брюксел — Мотивиране — Интерес на службата“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Plasa иска отмяна на решението на генералния директор на генерална дирекция „Външни отношения“ на Комисията от 8 май 2008 година, с което се разпорежда преназначаването му на работа от 1 август 2008 г. в седалището в Брюксел (Белгия), както и обезщетение за вреди

Решение: Отхвърля жалбата. Жалбоподателят понася всички съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Организация на службите — Място на работа на персонала — Право на преценка на администрацията

(член 7, параграф 1, член 10 а и приложение X от Правилника за длъжностните лица)

Институциите имат широко право на преценка при организирането на своите служби в зависимост от поверените им функции и при назначаването с оглед на тези функции на персонала, с който разполагат, при условие че това назначаване се извършва в интерес на службата и при зачитане на съответствието между длъжността и степента. Преназначаването в интерес на службата не изисква съгласието на длъжностното лице. Подобно условие би довело до неприемливо ограничаване на свободата на институциите при организирането на службите им и при приспособяването на това организиране към променящите се потребности.

В частност член 7, параграф 1 от Правилника, който се отнася до назначаването на длъжностните лица в интерес на службата, се прилага и за служителите, назначени извън Европейския съюз. Всъщност съгласно член 101а от Правилника приложимите за длъжностните лица на служба в трета държава особени и дерогиращи разпоредби, съдържащи се в приложение X към Правилника, чиито членове 2 и 3 относно процедурата за мобилност препращат към определените от органа по назначаването условия, се прилагат, без да се засягат останалите разпоредби на Правилника.

(вж. точки 75—77 и 111)

Позоваване на:

Съд — 24 февруари 1981 г., Carbognani и Coda Zabetta/Комисия, 161/80 и 162/80, Recueil, стр. 543, точка 28; 23 март 1988 г., Hecq/Комисия, 19/87, Recueil, стр. 1681, точка 6; 12 ноември 1996 г., Ojha/Комисия, C‑294/95 P, Recueil, стр. I‑5863, точка 40

Първоинстанционен съд — 19 юни 1997 г., Forcat Icardo/Комисия, T‑73/96, Recueil FP, стр. I‑A‑159 и II‑485, точка 26; 22 януари 1998 г., Costacurta/Комисия, T‑98/96, Recueil FP, стр. I‑A‑21 и II‑49, точки 33, 36 и 40