Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 4 czerwca 2009 r.

Sprawa F-52/08

Wolfgang Plasa

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Organizacja służb – Obsadzanie stanowisk – Delegatura Komisji w Algierii – Artykuł 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Przeniesienie z urzędu do Brukseli – Uzasadnienie – Interes służby

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której W. Plasa żąda stwierdzenia nieważności decyzji dyrektora generalnego dyrekcji generalnej ds. stosunków zewnętrznych Komisji z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie jego przeniesienia z urzędu do siedziby w Brukseli (Belgia) z dniem 1 sierpnia 2008 r. oraz odszkodowania.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywa całość kosztów postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Organizacja służb – Obsadzanie stanowisk – Uznanie administracyjne

(regulamin pracowniczy, art. 7 ust. 1, art. 10a, załącznik X)

Instytucje korzystają z szerokiego zakresu uznania w zakresie organizacji swoich służb w zależności od zadań, jakie zostały im powierzone, oraz – z uwagi na ich realizację – w obsadzaniu stanowisk pracownikami personelu pozostającego w ich dyspozycji, pod warunkiem jednakże, że odbywa się to w interesie służby i przy poszanowaniu równoważności pomiędzy stanowiskiem a grupą zaszeregowania. Przeniesienie z urzędu w interesie służby nie wymaga zgody urzędnika. Taki warunek skutkowałby niemożliwym do przyjęcia ograniczeniem swobody instytucji w zakresie organizacji swoich służb i dostosowania tej organizacji do rozwoju potrzeb.

W szczególności art. 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego, dotyczący przydzielania stanowisk urzędnikom w interesie służby, znajduje zastosowanie względem pracowników zatrudnionych poza Unią Europejską. Zgodnie z art. 101a regulaminu pracowniczego szczególne przepisy, stanowiące odstępstwa i mające zastosowanie do urzędników pełniących służbę w państwie trzecim, zawarte w załączniku X do regulaminu pracowniczego, którego art. 2 i 3, dotyczące procedury mobilności odsyłają do szczegółowych zasad ustalonych przez organ powołujący, znajdują bowiem zastosowanie, nie naruszając innych przepisów regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 75–77, 111)

Odesłanie:

Trybunał: sprawy połączone 161/80 i 162/80 Carbognani i Coda Zabetta przeciwko Komisji, 24 lutego 1981 r., Rec. s. 543, pkt 28; sprawa 19/87 Hecq przeciwko Komisji, 23 marca 1988 r., Rec. s. 1681, pkt 6; sprawa C‑294/95 P Ojha przeciwko Komisji, 12 listopada 1996 r., Rec. s. I‑5863, pkt 40

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑73/96 Forcat Icardo przeciwko Komisji, 19 czerwca 1997 r., RecFP s. I‑A‑159, II‑485, pkt 26; sprawa T‑98/96 Costacurta przeciwko Komisji, 22 stycznia 1998 r., RecFP s. I‑A‑21, II‑49, pkt 33, 36, 40