Language of document :

Жалба, подадена на 9 юли 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-72/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis, адв. É. Marchal и адв. D. Abreu Caldas)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението на Комисията за връщане на основание член 85 от Правилника на част от възнаграждението на жалбоподателката, по-рано срочно нает служител със степен A4 (AD12), впоследствие длъжностно лице със степен AD6.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 20 декември 2011 г., с което на основание член 85 от Правилника се налага връщане на сума в размер от 172 236, 42 EUR;

при условията на евентуалност, да се осъди Комисията да плати на жалбоподателката обезщетение в размер от 172 236,42 EUR или, при условията на още по-голяма евентуалност, до размера на недължимо платените суми до деня, в който тази нередност е била открита, но не е била поправена, или при условията на пълна евентуалност, до размера на недължимо платените суми до ноември 2010 г., когато е бил коригиран единствено нейният коефициент;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.