Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 12 февруари 2014 г. — Bodson и др./ЕИБ

(Дело F-73/12)1

(Публична служба — Персонал на ЕИБ — Договорен характер на трудовото правоотношение — Реформа на системата на заплащане и неговото увеличаване в ЕИБ)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jean-Pierre Bodson и др. (гр. Люксембург, Люксембург) (представител: L. Levi, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка (представители: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams и G. Nuvoli, и P. E. Partsch, адвокат)

Предмет

От една страна искане за отмяна на съдържащите се в извлеченията от платежната ведомост решения за прилагане на общото решение на Европейската инвестиционна банка, ограничаващо за всички служители нарастването на заплатите до 2,8 % и за отмяна на решението за въвеждане на таблица за класиране, предвиждаща намаляване с 1 % на заплатите, и, от друга страна, искане институцията да бъде осъдена да заплати разликата във възнагражденията, както и обезщетения.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Bodson и останалите седем жалбоподатели, чиито имена са посочени в приложението, да понесат направените от тях съдебни разноски, както и тези, които са направени от Европейската инвестиционна банка.