Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 februari 2014 – Bodson e.a. / EIB

(Zaak F-73/12)1

(Openbare dienst – Personeel van EIB – Contractuele aard van arbeidsverhouding – Hervorming van systeem van bezoldiging en salarisprogressie van EIB)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Jean-Pierre Bodson e.a. (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams en G. Nuvoli, gemachtigden, P. E. Partsch, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van de in de salarisafrekeningen vervatte besluiten om toepassing te geven aan het algemeen besluit van de Europee Investeringsbank om voor het gehele personeel een salarisprogressie vast te stellen die beperkt is tot 2,8 % en aan het besluit waarbij een schema van verdienste is gedefinieerd dat een salarisverlies van 1 % inhoudt en, anderzijds, daaruit volgend verzoek om de instelling te veroordelen tot betaling van het verschil in bezoldiging alsmede tot betaling van een schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Bodson en de zeven andere verzoekers wier namen zijn opgenomen in de bijlage zullen hun eigen kosten dragen en worden verwezen in de kosten van de Europese Investeringsbank.

____________

____________

1     PB C 295 van 29.9.2012, blz. 33.