Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaaria) 5. mail 2021 – IG versus Varhoven administrativen sad

(kohtuasi C-289/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Sofia-grad

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: IG

Vastustaja: Varhoven administrativen sad

Eelotsuse küsimused

1.    Kas see, kui muudetakse riigisisese normatiivse õigusakti sätet, mis on tunnistatud apellatsioonikohtus vastuolus olevaks liidu õiguse kehtiva sättega, vabastab kassatsioonikohtu kohustusest kontrollida enne muudatust kehtinud sätet ja hinnata, kas see on liidu õigusega kooskõlas?

2.    Kas see, kui vaidlusalune säte on tagasi võetud, kujutab endast tõhusat õiguskaitsevahendit liidu õigusega tagatud õiguste ja vabaduste (siin direktiivi 2012/27/EL1 artiklid 9 ja 10) kaitseks, st kas sellise õiguskaitsevahendiga on tegemist, kui riigisiseses õiguses ette nähtud võimalus kontrollida, kas asjaomane riigisisene säte oli enne muutmist liidu õigusega kooskõlas, on olemas ainult juhul, kui pädev kohus arutab selle sätte alusel esitatud konkreetset kahju hüvitamise nõuet ja seda üksnes isiku osas, kes on nõude esitanud?

3.    Kui teisele küsimusele vastatakse jaatavalt: kas on lubatav, et vaidlusalune säte reguleerib selle vastuvõtmisest kuni muutmiseni jätkuvalt piiramatu hulga selliste isikute õiguslikke suhteid, kes ei ole selle sättega seoses esitanud kahju hüvitamise nõuet, st riigisisese normi kooskõla osas liidu õigusnormidega enne selle muutmist ei ole võetud seisukohta nende isikutega seoses?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT 2012, L 315, lk 1).