Language of document :

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 12 września 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Landesverwaltungsgericht Steiermark – Austria) – Zoran Maksimovic (C-64/18), Humbert Jörg Köfler (C-140/18, C-146/18 i C-148/18), Wolfgang Leitner (C-140/18 i C-148/18), Joachim Schönbeck (C-140/18 i C-148/18), Wolfgang Semper (C-140/18 i C-148/18) / Bezirkshauptmannschaft Murtal

(Sprawy połączone C-64/18, C-140/18, C-146/18 i C-148/18)1

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Delegowanie pracowników – Przechowywanie i tłumaczenie dokumentacji płacowej – Zezwolenie na pracę – Sankcje – Proporcjonalność – Grzywny w z góry określonej minimalnej wysokości – Kumulacja – Brak określenia maksymalnego wymiaru – Koszty sądowe – Zastępcza kara pozbawienia wolności

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Zoran Maksimovic (C-64/18), Humbert Jörg Köfler (C-140/18, C-146/18 i C-148/18), Wolfgang Leitner (C-140/18 i C-148/18), Joachim Schönbeck (C-140/18 i C-148/18), Wolfgang Semper (C-140/18 i C-148/18)

Strona pozwana: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Przy udziale: Finanzpolizei

Sentencja

Artykuł 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak uregulowanie rozpatrywane w postępowaniu głównym, w którym w odniesieniu do sytuacji braku przestrzegania obowiązków w dziedzinie prawa pracy dotyczących uzyskania zezwoleń administracyjnych i przechowywania dokumentów płacowych przewidziano nałożenie grzywien:

które nie mogą być niższe od z góry określonej kwoty;

które są nakładane w sposób kumulatywny w odniesieniu do każdego pracownika, którego dotyczy naruszenie, i bez określonego maksymalnego wymiaru;

do których dodaje się, w wypadku oddalenia skargi na decyzję, w której je nałożono, udział w kosztach postępowania w wysokości 20% ich kwoty; i

które w wypadku braku zapłaty są zamieniane na kary pozbawienia wolności.

____________

1 Dz.U. C 259 z 23.7.2018.