Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 12. septembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark – Rakúsko) – Zoran Maksimovic (C-64/18), Humbert Jörg Köfler (C-140/18, C-146/18 a C-148/18), Wolfgang Leitner (C-140/18 a C-148/18), Joachim Schönbeck (C-140/18 a C-148/18), Wolfgang Semper (C-140/18 a C-148/18)/Bezirkshauptmannschaft Murtal

(spojené veci C-64/18, C-140/18, C-146/18 a C-148/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 56 ZFEÚ – Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov – Uchovávanie a preklad mzdovej dokumentácie – Pracovné povolenie – Sankcie – Proporcionalita – Pokuty vo vopred vymedzenej minimálnej výške – Kumulácia – Neexistencia hornej hranice – Súdne výdavky – Náhradný trest odňatia slobody)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Zoran Maksimovic (C-64/18), Humbert Jörg Köfler (C-140/18, C-146/18 a C-148/18), Wolfgang Leitner (C-140/18 a C-148/18), Joachim Schönbeck (C-140/18 a C-148/18), Wolfgang Semper (C-140/18 a C-148/18)

Žalovaný: Bezirkshauptmannschaft Murtal

za účasti: Finanzpolizei

Výrok rozsudku

Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o ktorú ide vo veci samej, ktorá v prípade nedodržania povinností v oblasti pracovného práva týkajúcich sa získania administratívnych povolení a uchovávania mzdových podkladov stanovuje pokuty:

ktoré nemôžu byť nižšie než určitá stanovená suma,

ktoré sa ukladajú kumulatívne za každého dotknutého pracovníka a bez hornej hranice,

ku ktorým sa pripočíta príspevok na náklady konania vo výške 20 % z ich sumy v prípade zamietnutia žaloby podanej proti rozhodnutiu, ktorým boli uložené, a

ktoré sa zmenia na tresty odňatia slobody v prípade ich nezaplatenia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 259, 23.7.2018.