Language of document :

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 19. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Steiermark - Rakousko) – NE v. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Věc C-645/18)1

„Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Volný pohyb služeb – Vysílání pracovníků – Článek 56 SFEU – Směrnice 2014/67/EU – Články 9 a 20 – Nahlášení pracovníků – Uchovávání mzdové dokumentace – Sankce – Přiměřenost – Pokuty v předem vymezené minimální výši – Kumulace – Neexistence horní hranice – Náklady řízení – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci původního řízení

Žalobce: NE

Žalovaný: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

za účasti: Finanzpolizei

Výrok

Článek 20 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“) musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která v případě nesplnění povinností v oblasti pracovního práva týkajících se přihlášení pracovníků a uchovávání mzdové dokumentace, stanoví uložení vysokých pokut:

které nesmí být nižší než předem stanovená částka

které jsou uloženy kumulativně za každého dotčeného zaměstnance a bez horní hranice

a k nimž se připočte poplatek k nákladům řízení ve výši 20 % jejich výše v případě zamítnutí žaloby podané proti rozhodnutí, které je ukládá.

____________

1 Úř. věst. C 122, 1.4.2019.

.