Language of document :

2019 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) NE / Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Byla C-645/18)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Laisvė teikti paslaugas – Darbuotojų komandiravimas – SESV 56 straipsnis – Direktyva 2014/67/ES – 9 ir 20 straipsniai – Darbuotojų deklaravimas – Darbo užmokesčio dokumentų saugojimas – Sankcijos – Proporcingumas – Iš anksto nustatyto minimalaus dydžio baudos – Sudėjimas – Maksimalios ribos nebuvimas – Teismo išlaidos)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Šalys

Pareiškėjas: NE

Atsakovė: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

dalyvaujant: Finanzpolizei

Rezoliucinė dalis

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) 20 straipsnis turi būti aiškinamas kaip draudžiantis nacionalines nuostatas, kuriose numatyta, kad, nevykdant darbo teisėje nustatytų pareigų deklaruoti darbuotojus ir saugoti darbo užmokesčio dokumentus, skiriamos didelės baudos:

–    kurios negali būti mažesnės nei iš anksto nustatyto dydžio,

–    kurios, skiriant už kiekvieną atitinkamą darbuotoją, sudedamos, o jų maksimali riba nenustatyta, ir

prie kurių pridedama proceso išlaidų dalis, sudaranti 20 % tų baudų dydžio, jeigu skundas, pateiktas dėl sprendimo, kuriuo jos skirtos, atmetamas.

____________

1 OL C 122, 2019 4 1.