Language of document :

Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 19. decembra rīkojums (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Lieta C-645/18) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Darba ņēmēju norīkošana darbā – LESD 56. pants – Direktīva 2014/67/ES – 9. un 20. pants – Darba ņēmēju deklarēšana – Darba samaksas dokumentu glabāšana – Sankcijas – Samērīgums – Naudas sodi iepriekš noteiktā minimālā apmērā – Kumulācija – Maksimālā apmēra neesamība – Tiesas izdevumi)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pamatlietas puses

Prasītājs: NE

Atbildētāja: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Piedaloties: Finanzpolizei

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES (2014. gada 15. maijs) par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”), 20. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā paredzēts, ka, neizpildot pienākumus darba tiesību jomā attiecībā uz darbinieku deklarēšanu un darba samaksas dokumentu glabāšanu, tiek piemēroti liela apmēra naudas sodi:

kuri nevar būt zemāki par iepriekš noteiktu apmēru;

kuri tiek piemēroti kumulatīvi par katru attiecīgo darba ņēmēju un, neparedzot maksimālo apmēru, un

kurus papildina tiesāšanās izdevumu segšanai paredzēta iemaksa 20 % apmērā no piemēroto naudas sodu summas, ja tiek noraidīta pret to piemērošanas lēmumu celtā prasība.

____________

1 OV C 122, 1.4.2019.