Language of document :

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 19 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Landesverwaltungsgericht Steiermark - Österrike) – NE mot Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Mål C-645/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Artikel 99 i domstolens rättegångsregler – Frihet att tillhandahålla tjänster – Utstationering av arbetstagare – Artikel 56 FEUF – Direktiv 2014/67/EU – Artiklarna 9 och 20 – Anmälan av arbetstagare – Bevarande av lönebeskeden – Påföljder – Proportionalitet – Böter som uppgår till ett på förhand bestämt belopp – Sammanläggning – Ingen begränsning – Kostnader för förfarandet)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: NE

Motpart: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Ytterligare deltagare i rättegången: Finanzpolizei

Avgörande

Artikel 20 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken det vid underlåtenhet att uppfylla arbetsrättsliga skyldigheter att anmäla arbetstagare och att bevara lönebesked, påförs höga böter:

–    som inte får understiga ett på förhand bestämt belopp;

–    som påförs kumulativt för varje berörd arbetstagare och utan begränsning, och

till vilka ska läggas en avgift för rättegångskostnader som motsvarar 20 procent av bötesbeloppet, för det fall att talan mot beslutet att ålägga böterna ogillas.

____________

(1 ) EUT C 122, 1.4.2019.