Language of document : ECLI:EU:C:2019:1108


 


 Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 19. december 2019 –
Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Sag C-645/18) (1)

»Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – fri udveksling af tjenesteydelser – udstationering af arbejdstagere – artikel 56 TEUF – direktiv 2014/67/EU – artikel 9 og 20 – anmeldelse af arbejdstagere – opbevaring af lønbilag – sanktioner – proportionalitet – bøder med et forud fastsat minimumsbeløb – kumulation – intet loft – sagsomkostninger«

Fri udveksling af tjenesteydelser – udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser – direktiv 2014/67 – administrative krav og kontrolforanstaltninger – arbejdsretlige forpligtelser vedrørende anmeldelse af arbejdstagere og opbevaring af løndokumentation – sanktioner ved manglende overholdelse – pålæggelse af en bøde med et forud fastsat beløb – sammenlægning af bøder – intet loft – sagsomkostninger i tilfælde af afslag på en klage over bødeafgørelsen på 20% af bødens størrelse – ikke tilladt – berettigelse – foreligger ikke – tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67)

(jf. præmis 21, 28, 29, 32-41 og 43 samt konkl.)

Konklusion

Artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«) skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning, som i tilfælde af overtrædelser af arbejdsretlige forpligtelser vedrørende anmeldelse af arbejdstagere og opbevaring af lønbilag fastsætter meget store bøder

–        som ikke kan være mindre end et forud fastsat beløb

–        som idømmes kumulativt pr. berørt arbejdstager og uden et loft, og

–        hvortil lægges et bidrag til sagsomkostningerne på 20% heraf i tilfælde af afslag på en klage over bødeafgørelsen.


1 –      EUT C 122 af 1.4.2019.