Language of document :

Žaloba podaná 3. marca 2011 - ZZ/Rada

(vec F-23/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Verejná služba - Návrh na zrušenie rozhodnutia Rady nezaradiť žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AST 9 v rámci povyšovania za rok 2010 a návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Rady, uverejnené 21. mája 2010 oznámením zamestnancom č. 82/10, nezaradiť žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených z platovej triedy AST 8 do platovej triedy AST 9 v rámci povyšovania za rok 2010,

v dôsledku tohto zrušenia, opätovne vykonať porovnávacie hodnotenie zásluh žalobcu a ostatných uchádzačov v rámci povyšovania za rok 2010 a povýšiť žalobcu do platovej triedy AST 9 nad rámec stanoveného počtu úradíkov so spätnou účinnosťou k 1. januáru 2010 vrátane zaplatenia úrokov z nevyplatenej časti odmeny od 1. januára 2010 podľa sadzby určenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania zvýšenej o dva body, avšak bez toho, aby bolo spochybnené povýšenie ostatných povýšených úradníkov,

subsidiárne, ak Súd pre verejnú službu dospeje k záveru, že povýšenie žalobcu do platovej triedy AST 9 nemôže mať spätnú účinnosť nad rámec stanoveného počtu úradíkov, zrušiť nielen rozhodnutie nezaradiť žalobcu do zoznamu úradníkov povýšených z platovej triedy AST 8 do platovej triedy AST 9 v rámci povyšovania za rok 2010, ale tiež zrušiť rozhodnutia o povýšení, ktoré viedli k zostaveniu zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy AST 9, uverejneného 21. mája 2009,

krajne subsidiárne, ak by sa Súd pre verejnú službu domnieval, že zrušenie rozhodnutí o povýšení uvedených subsidiárne, predstavuje neprimeranú sankciu konštatovanej protiprávnosti, zaviazať Radu na zaplatenie náhrady za narušenie kariérneho postupu súvisiace s oneskoreným povýšením v čase medzi 1. januárom 2010 a dňom, keď bude povýšenie priznané,

zaviazať Radu na zaplatenie sumy vo výške 3 500 eur žalobcovi ako náhradu za spôsobenú nemajetkovú ujmu z dôvodu jeho nepovýšenia k 1. januáru 2010, s výnimkou, že by bola uvedená suma v rámci tohto konania zvýšená,

zaviazať Radu na náhradu trov konania.

____________