Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 23. jaanuari 2013. aasta otsus – Katrakasas versus komisjon

(kohtuasi F-24/11)1

(Avalik teenistus – Sisekonkursid COM/INT/OLAF/09/AD 8 ja COM/INT/OLAF/09/AD 10 – Pettusevastane võitlus – Suulisele katsele lubamise otsuse uuesti läbivaatamine – Reservnimekirja kandmata jätmise otsuse uuesti läbivaatamine – Konkursiteate õigusvastasuse väide – Diplomite ja töökogemuse tingimused – Anonüümsuse põhimõte – Personalieeskirjade artikli 13 rikkumine – Võimu kuritarvitamine – Kirjaliku katse teema, mis annab eelise ühele kandidaatide kategooriale – Konkursikomisjoni liikme käitumine suulise katse läbiviimisel)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nicolas Katrakasas (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja P. Pecho, hiljem B. Eggers)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada konkursikomisjoni otsus jätta hageja konkursi COM/INT/OLAF/09/AD8 reservnimekirja kandmata

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta N. Katrakasase kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 152, 21.5.2011, lk 33.