Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 7 юли 2011 г. — Bracalente/Комисия

(Дело F-20/11)

(Публична служба — Лица, които искат да им се признае качеството на длъжностно лице или служител на Европейския съюз — Иск — Явна недопустимост — Неспазване на досъдебната процедура)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Gianpaolo Bracalente (Испра, Италия) (представител: S. Costantino, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на делото

Искане да се признае на ищеца статут на служител на Европейския съюз

Диспозитив

Отхвърля иска като явно недопустим.

M. Bracalente понася направените от него съдебни разноски.