Language of document : ECLI:EU:F:2012:9

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. vasario 8 d.

Byla F‑23/11

AY

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – 2010 m. pareigų paaukštinimo procedūra – Nuopelnų palyginimas – Neatsižvelgimas į kvalifikacijos kėlimą ir atestaciją – Teisės klaida“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAPB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo AY pirmiausia prašo panaikinti Tarybos sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta nepaaukštinti jo pareigų paskiriant į AST 9 lygį per 2010 m. pareigų paaukštinimo procedūrą, ir atlyginti tariamai jo patirtą žalą.

Sprendimas:      Panaikinti sprendimą, kuriuo Taryba atsisakė paaukštinti ieškovo pareigas paskiriant jį į AST 9 lygį per 2010 m. pareigų paaukštinimo procedūrą. Nėra poreikio nagrinėti ieškovo ieškinyje nurodytų papildomų reikalavimų. Atmesti likusius ieškinio reikalavimus. Priteisti iš Tarybos visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas – Paskyrimų tarnybos pareiga – Įrodinėjimo pareiga

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Kandidatai, kurių pareigos gali būti paaukštintos – Atestacijos egzaminus išlaikę pareigūnai – Teisė į pareigų paaukštinimą – Nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 ir 45a straipsniai)

3.      Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas – Administracijos diskrecija – Aplinkybės, į kurias galima atsižvelgti – Atestacijos egzaminų išlaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 24a straipsnis, 43 straipsnis, 45 straipsnio 1 dalis ir 45a straipsnis)

4.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Skundžiamo neteisėto akto panaikinimas – Tinkamas neturtinės žalos atlyginimas – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

1.      Jei yra pakankamai nuoseklių įrodymų, pagrindžiančių pareigūno, kurio pareigos nebuvo paaukštintos, argumentus, susijusius su tuo, kad nebuvo palygintos kandidatūros, institucija turi pateikti objektyvių įrodymų, kuriuos galėtų patikrinti teismas, kad ji užtikrino garantijas, pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį suteiktas pareigūnams, kurių pareigos gali būti paaukštintos, ir atliko tokį palyginimą.

(žr. 25 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. sausio 30 d. Sprendimo Schönherr prieš EESRK, T‑25/90, 25 punktas.

2.      Vien dėl aplinkybės, kad AST pareigų grupės pareigūnas buvo atrinktas dalyvauti mokymo programoje ir išlaikė Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnyje numatytus atestacijos egzaminus, kad galėtų būti skiriamas į AD pareigų grupės etatą, jis neįgyja teisės būti paaukštintas paskiriant į aukštesnį AST pareigų grupės lygį ir jam automatiškai nesuteikiama pirmenybė.

(žr. 26 punktą)

3.      Paskyrimų tarnyba negali, nepažeisdama Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalies, visiškai neatsižvelgti į pareigūnų atestaciją lygindama nuopelnus per pareigų paaukštinimo procedūrą.

Iš tikrųjų, pirma, AST pareigų grupės pareigūnų atestacija pagal apibrėžtį laikytina atitinkamų pareigūnų kvalifikacijos kėlimu, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 24a straipsnį. Antra, pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 24a straipsnį minėta tarnyba privalo atsižvelgti į pareigūno kvalifikacijos kėlimą jo karjeros raidos tikslu. Šios pareigos įvykdymas atsispindi vertinimo ataskaitose, kuriose vertinami pareigūnų gebėjimai, našumas ir elgesys ir kurios rengiamos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnį. Trečia, pareigų paaukštinimas yra vienas iš pareigūnų karjeros raidos elementų. Taigi per pareigų paaukštinimo procedūrą paskyrimų tarnyba turi atsižvelgti į pareigūnų, kurių pareigos gali būti paaukštintos, kvalifikacijos kėlimą kaip į vieną iš pareigūnų nuopelnų sudedamųjų dalių. Šie nuopelnai atsispindi vertinimo ataskaitoje, kuri yra vienas iš trijų elementų, aiškiai nurodytų Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnio 1 dalyje, į kuriuos privaloma atsižvelgti lyginant nuopelnus pareigų paaukštinimo tikslu.

Tai reiškia, kad, lygindama pareigūnų, kurių pareigos gali būti paaukštintos, nuopelnus, paskyrimų tarnyba negali neatsižvelgti į tai, kad pareigūnas, siekiantis būti atestuotas, buvo atrinktas dalyvauti mokymo programoje ir išlaikė egzaminus, kuriais patvirtinama, kad šią programą jis užbaigė sėkmingai. Tokia pareiga juo svarbesnė AST pareigų grupės pareigūnų mokymo programos atveju todėl, kad ši programa suteikia galimybę būti paskirtam į AD pareigų grupės etatą, o dalyvauti šioje programoje, laikantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 45a straipsnyje, būtent jo 2 dalies pirmoje pastraipoje, nustatytų sąlygų, gali tik AST pareigų grupės pareigūnai, „atrinkti“ atsižvelgiant į jų vertinimo ataskaitas, išsilavinimo ir pasirengimo lygį ir tarnybų poreikius.

(žr. 27–32 punktus)

4.      Neteisėto administracijos akto panaikinimas savaime gali būti tinkamas ir iš principo pakankamas neturtinės žalos, kurią pareigūnas galėjo patirti, atlyginimas.

Tačiau tokio akto panaikinimas negali būti laikomas visišku neturtinės žalos atlyginimu, jei šiame akte vertinami suinteresuotojo asmens gebėjimai ar elgesys ir šis vertinimas gali jį įskaudinti, jeigu jis neturi jokio praktinio poveikio arba jei padarytas ypač sunkus pažeidimas.

(žr. 41 ir 42 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. liepos 14 d. Sprendimo Petrilli prieš Komisiją, F‑98/07, 28 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.