Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

(Eerste kamer)

12 juli 2012

Zaak F‑22/11

Rosella Conticchio

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Berekening van pensioenrechten – Indeling in salaristrap – Exceptie van onwettigheid – Ontvankelijkheid”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarbij Conticchio primair vraagt om nietigverklaring van het besluit tot vaststelling van haar ouderdomspensioen.

Beslissing: Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard. Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Bezwarend besluit – Begrip – Salarisafrekening – Daaronder begrepen voor uitoefening van recht van beroep – Voorwaarde

(Ambtenarenstatuut, art. 90 en 91)

Een salarisafrekening heeft qua doel en aard niet de kenmerken van een bezwarend besluit aangezien zij slechts de financiële weergave vormt van de strekking van eerdere juridische besluiten betreffende de situatie van de ambtenaar. Het echte bezwarende besluit is dus het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag om een betaling die de functionaris tot dan toe ontving en die op zijn salarisafrekeningen was vermeld, te verminderen of stop te zetten.

Dit neemt echter niet weg dat de salarisafrekening, wat het procesrecht betreft, een handeling kan zijn die voor de adressaat ervan precieze rechtsgevolgen teweegbrengt. De ontvangst van de maandelijkse salarisafrekening heeft met name tot gevolg dat de klacht‑ en de beroepstermijn tegen een administratief besluit ingaan, wanneer uit die afrekening duidelijk het bestaan van dat besluit blijkt. Dit is het geval bij een maandelijkse salarisafrekening waaruit het bestaan van een administratief besluit over de indeling in salaristrap van een ambtenaar blijkt.

(cf. punten 26 en 27)

Referentie:

Hof: 27 juni 1989, Giordani/Commissie, 200/87, punten 13 en 14

Gerecht voor ambtenarenzaken: 23 april 2008, Pickering/Commissie, F‑103/05, punt 72, en aangehaalde rechtspraak